СДК Предложения 2018

Курсовете за придобиване на професионална квалификация „учител“ се организират по реда и при условията на:

·       Закон за висшето образование, Обн. ДВ. бр.112 от 27.10.199 5г.;

·       Закон за предучилищното и училищното образование, Обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.;

·       Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г.;

·       Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, Обн., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.;

·       Правилник за устройство и дейността на Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас;

·       Правилник за устройството и дейността на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти;

·       Правилник за учебната дейност на Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас.

Обучението се организира в лекционни курсове, семинарни и практически упражнения. Учебното съдържание е подбрано и структурирано съобразно нормативните документи. Задължителните дисциплини са обособени в два модула: педагогически  и методически. Към всеки модул са предложени списъци с избираеми дисциплини. Учебните планове съдържат списъци с факултативни дисциплини, които дават възможност да се добавят допълнителни общоразвиващи компетенции към профила на специалиста.

Практическата подготовка на курсистите се провежда при учители-наставници в образователни институции с доказани постижения. Комплексно обучението се осигурява от висококвалифицирани преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, които имат богат опит в подготовката и квалификацията на учители.

Курсовете за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация се провеждат при сформиране на групи. Съществува възможност за индивидуална и групова форма на обучение. 

 Следдипломни квалификации Предложения за учебна 2018/2019 г.

  

СДК

Предучилищна педагогика

Анотация

Кандидатите трябва да притежават ОКС „Бакалавър“/ОКС „Магистър“  в професионални направления от следните области на висше образование: 1. Педагогически науки (без тези с професионална квалификация Детски учител); 2. Хуманитарни науки (всички направления); 3. Социални, стопански и правни науки (всички направления); 4. Природни науки, математика и информатика (всички направления); 5. Технически науки (всички направления); 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина (всички направления); 7. Здравеопазване и спорт (всички направления); 8. Изкуства (всички направления); 9. Сигурност и отбрана (всички направления). 

Продължителност на обучението

2 семестъра (1 година)

Форма на обучение

редовна/задочна

Форма на дипломиране

Държавен практико-приложен изпит в детска градина

Документ за квалификация

 

Свидетелство за професионална квалификация Детски учител

 

  

СДК

Начална училищна педагогика

Анотация

Кандидатите трябва да притежават ОКС „Бакалавър“/ОКС „Магистър“  в професионални направления от следните области на висше образование: 1. Педагогически науки (без тези с професионална квалификация Начален учител); 2. Хуманитарни науки (всички направления); 3. Социални, стопански и правни науки (всички направления); 4. Природни науки, математика и информатика (всички направления); 5. Технически науки (всички направления); 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина (всички направления); 7. Здравеопазване и спорт (всички направления); 8. Изкуства (всички направления); 9. Сигурност и отбрана (всички направления).

Продължителност на обучението

2 семестъра (1 година)

Форма на обучение

редовна/задочна

Форма на дипломиране

Държавен практико-приложен изпит в начален етап

Документ за квалификация

 

Свидетелство за професионална квалификация „Начален учител


   

СДК

Информационни технологии в началното училище

Анотация

Кандидатите трябва да притежават ОКС „Бакалавър“/ОКС „Магистър“  от професионално направление 1.2. Педагогика, професионална квалификация Начален учител (специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“).

Продължителност на обучението

2 семестъра (1 година)

Форма на обучение

редовна/задочна

Форма на дипломиране

Защита на курсов проект

Документ за квалификация

Свидетелство за професионална квалификация  „Учител по информационни технологии (I-IV клас)“

 


  

   

СДК

Учител

Анотация

Кандидатите трябва да притежават ОКС „Бакалавър“/ОКС „Магистър“  в професионални направления от следните области на висше образование: 1. Педагогически науки (без тези с професионална квалификация Учител); 2. Хуманитарни науки (всички направления); 3. Социални, стопански и правни науки (всички направления); 4. Природни науки, математика и информатика (всички направления); 5. Технически науки (всички направления); 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина (всички направления); 7. Здравеопазване и спорт (всички направления); 8. Изкуства (всички направления); 9. Сигурност и отбрана (всички направления).

В курса се приемат и кандидати, които в момента се обучават в ОКС „Бакалавър“/ОКС „Магистър“.

Продължителност на обучението

2 семестъра (1 година)

Форма на обучение

редовна/задочна

Форма на дипломиране

Държавен практико-приложен изпит

Документ за квалификация

Свидетелство за професионална квалификация: „Учител“ към дипломата за образователно-квалификационна степен.