ПКС Предложения 2019

 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

... 

Предложение за ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС

в съответствие с Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

След приключване на подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта професионално-квалификационна степен, който е с продължителност 32 академични часа (16 часа – присъствени, 16 часа - дистанционни), педагогическият специалист получава удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита

Дейност

ПЕТА ПКС

ЧЕТВЪРТА ПКС

Подготвителен курс

(32 академични часа)

 

70 лв.

70 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

Процедура по придобиване на ПКС

73 лв.

96 лв.

Изпитна процедура

 

Издаване на Свидетелство за присъдена ПЕТА/ЧЕТВЪРТА ПКС

обща сума

143 лв.

166 лв.

 ПЕТА ПКС - ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА - устен изпит по тематичен конспект пред комисия

 ЧЕТВЪРТА ПКС - ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА - писмен изпит по тематичен конспект пред комисия

ЗАПИСВАНЕ

При групово записване информацията за курсистите се попълва в приложената таблица. Истинността на вписаните данни се гарантира от организатора.

За издаване на ново удостоверение се заплаща отделна такса. 

Включване в подготвителен курс се осъществява чрез кореспонденция по ел. поща: dep_pedagogika@btu.bg.

Допълнителна информация:

Димона Георгиева

+359 899145906

За разкриване на процедура за придобиване на съответна ПКС се подава заявление по образец от 1 юни до 30 юли 2019 г. (включително) на адрес:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ № 1

бл. 1, етаж. 1, стая 112

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация:

Анастасия Петрова

iroffice@btu.bg,

+359 885632066

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на подготвителен курс и процедура за ПКС става по банков път.

Подготвителният курс за ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС е с цена 70 лв. за един участник. Заплаща се преди началото на курса и се представя копие от вносната бележка (на e-mail или при стартиране на курса).

Заплащането на процедурата за ПКС става преди подаване на документи за разкриването й (от 1 юни до 30 юли 2019 г.).

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс (или НОМЕР ПКС), дата на провеждане, град”.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА ПКС месец АПРИЛ

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от спациалност

13-14.04.2019

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПУП

14.04.2019

20.04.2019

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

НУП

31.03.2019

13.04.2019

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

Учител по…

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПКС
месец АПРИЛ

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от специалност

13-14.04.2019

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ПУП

14.04.2019

20.04.2019

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

НА УЧЕНИЦИТЕ

НУП

06.04.2019

13.04.2019

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Учител по…

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС месец АПРИЛ-МАЙ

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от спациалност

20.04.2019

04.05.2019

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

Учител 5.-12. клас

След запълване на групите за посочените дати, ще бъдат обявени нови дати.

...

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ППС)

ППС 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

 

ППС 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 

с продължителност 12 месеца.

НАЧАЛО: при сформиране на група от 12 специализанти

Професионално-педагогическата специализация има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност. Провежда се по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите.

Трета професионално-квалификационна степен (III ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

– имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;

– са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко „Много добър“ (4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

СВИДЕТЕЛСТВО

На завършилите специализацията се издава свидетелство за професионално-педагогическа специализация (Приложение № 15 към Наредба № 12).

ЗАПИСВАНЕ

Включване в Професионално-педагогическата специализация и подаване на заявление и документи за разкриване на процедура за придобиване на ТРЕТА ПКС се извършва на адрес:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ No 1

бл. 1, етаж. 1, стая 112

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация:

Анастасия Петрова

iroffice@btu.bg,

+359 885632066

+359 56 716574

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на курса става по банков път.

Професионално-педагогическата специализация е част от пакетна цена за придобиване на ТРЕТА ПКС. При записване се заплаща таксата, определена за първия семестър.

Пакетна цена за ТРЕТА ПКС (вкл. Обучение в професионално-педагогическа специализация, изпитни процедури (дипломна работа, рецензия и защита пред комисия), издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация, Процедура по придобиване на ТРЕТА ПКС, Свидетелство за присъдена ТРЕТА ПКС) 

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, ТРЕТА ПКС, 2019”.