ПКС Предложения 2020

 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

... 

Предложение за ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС

в съответствие с Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

След приключване на подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта професионално-квалификационна степен, който е с продължителност 32 академични часа (16 часа – присъствени, 16 часа - дистанционни), педагогическият специалист получава удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита

Дейност

ПЕТА ПКС

ЧЕТВЪРТА ПКС

Подготвителен курс

(32 академични часа)

 

70 лв.

70 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

Процедура по придобиване на ПКС

73 лв.

96 лв.

Изпитна процедура

 

Издаване на Свидетелство за присъдена ПЕТА/ЧЕТВЪРТА ПКС

обща сума

143 лв.

166 лв.

 ПЕТА ПКС - ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА - устен изпит по тематичен конспект пред комисия

 ЧЕТВЪРТА ПКС - ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА - писмен изпит по тематичен конспект пред комисия

ЗАПИСВАНЕ

При групово записване информацията за курсистите се попълва в приложената таблица. Истинността на вписаните данни се гарантира от организатора.

За издаване на ново удостоверение се заплаща отделна такса. 

Включване в подготвителен курс се осъществява чрез кореспонденция по ел. поща: dep_pedagogika@btu.bg.

Допълнителна информация:

Димона Георгиева

+359 899145906

За разкриване на процедура за придобиване на съответна ПКС се подава заявление по образец от 1 юни до 30 юли 2020 г. (включително) на адрес:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ № 1

бл. 1, етаж. 1, стая 112

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация:

Анастасия Петрова

iroffice@btu.bg,

+359 885632066

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на подготвителен курс и процедура за ПКС става по банков път.

Подготвителният курс за ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС е с цена 70 лв. за един участник. Заплаща се преди началото на курса и се представя копие от вносната бележка (на e-mail или при стартиране на курса).

Заплащането на процедурата за ПКС става преди подаване на документи за разкриването й (от 1 юни до 30 юли 2019 г.).

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс (или НОМЕР ПКС), дата на провеждане, град”.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА ПКС месец ФЕВРУАРИ - МАРТ

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от спациалност

29.02.2020

01.03.2020

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПУП

23.02.2020

01.03.2020

 

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

НУП

23.02.2020

01.03.2020

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

Учител по…

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПКС
месец ФЕВРУАРИ

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от специалност

22.02.2020

 

07.03.2020

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ПУП

22.02.2020

 

29.02.2020

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

НА УЧЕНИЦИТЕ

НУП

22.02.2020

 

29.02.2020

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Учител по…

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС месец АПРИЛ-МАЙ

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от спациалност

 

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

Учител 5.-12. клас

След запълване на групите за посочените дати, ще бъдат обявени нови дати.

...

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ППС)

ППС 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

 

ППС 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 

с продължителност 12 месеца.

НАЧАЛО: при сформиране на група от 12 специализанти

Професионално-педагогическата специализация има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност. Провежда се по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите.

Трета професионално-квалификационна степен (III ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

– имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;

– са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко „Много добър“ (4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

СВИДЕТЕЛСТВО

На завършилите специализацията се издава свидетелство за професионално-педагогическа специализация (Приложение № 15 към Наредба № 12).

ЗАПИСВАНЕ

Включване в Професионално-педагогическата специализация и подаване на заявление и документи за разкриване на процедура за придобиване на ТРЕТА ПКС се извършва на адрес:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ No 1

бл. 1, етаж. 1, стая 112

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация:

Анастасия Петрова

iroffice@btu.bg,

+359 885632066

+359 56 716574

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на курса става по банков път.

Професионално-педагогическата специализация е част от пакетна цена за придобиване на ТРЕТА ПКС. При записване се заплаща таксата, определена за първия семестър.

Пакетна цена за ТРЕТА ПКС (вкл. Обучение в професионално-педагогическа специализация, изпитни процедури (дипломна работа, рецензия и защита пред комисия), издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация, Процедура по придобиване на ТРЕТА ПКС, Свидетелство за присъдена ТРЕТА ПКС) 

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, ТРЕТА ПКС, 2019”.

...

ПОДГОТВИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПКС

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Продължителност 

 

Квалификационният курс е с продължителност 32 академични часа (16 присъствени и 16 в дистанционна форма) и се присъждат 2 квалификационни кредита.

 

График

 

29.02.2020

09:00 – 17:00

(8 часа)

Диагностика в образованието – подходи, методи, процедури

01.03.2020

09:00 – 17:00

(8 часа)

 

 

Информация за курса 

 

ДИАГНОСТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО – ПОДХОДИ, МЕТОДИ, ПРОЦЕДУРИ

Програмата е насочена към:

Учители – предучилищно образование

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Учители – целодневна организация

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници

Ресурсни учители

Ръководител направление ИКТ

Педагогически съветници, психолози

Възпитатели в общежитие

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към развиване на професионални компетентности за планиране, организиране и реализиране на процеса на педагогическа диагностика. Съдържанието на курса разкрива различните подходи, методи и процедури за изследване и анализ на педагогически явления, процеси, субекти, конструкти и събития, както и за извеждане на изводи и прогнозиране на резултатите и развитието на образованието в различни негови аспекти.

Удостоверение

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за преминато обучение за повишаване на квалификацията и присъдени 2 квалификационни кредита. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за курсовете става чрез кореспонденция по мейл: dep_pedagogika@btu.bg

За допълнителна информация:  +359 899145906 – Димона Георгиева, +359 885632066 – Анастасия Петрова.