Курсове - октомври 2018

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

с присъждане на квалификационен кредит

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

месец октомври 2018 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И АНОТАЦИЯ НА КУРСОВЕТЕ - ТУК

 

ДАТА ЧАС ТЕМА ЛЕКТОР ЦЕЛЕВА ГРУПА КРЕДИТ
6.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
АДАПТАЦИЯ НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА доц. д-р Тинка Иванова учители, директори 1
20.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ  доц. д-р Хрисула Недялкова учители, директори 1
21.10.2018
(неделя)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДУЛИ ПО КОНСТРУИРАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  доц. дпсн инж. Нели Колева начални учители, директори 1
21.10.2018
(неделя)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ИГРАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  гл. ас. д-р Марияна Тодорова  детски учители, директори 1
27.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
МОДЕЛИ НА НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  доц. д-р Надежда Калоянова учители, директори 1
27.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
АРТТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ
ас. Даниела Заберска учители, директори, психолози  1
27.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ПРАВА НА ДЕТЕТО, РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО  гл. ас. д-р Елена Петкова учители, директори, психолози  1
27.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ПРИКАЗКИТЕ НА ЕТНОСИТЕ И НАРОДИТЕ В ЕЕЗИКОВОТО И ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ проф. дпн Маргарита Терзиева учители, директори 1
27.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ЛАБОРАТОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА ЗА 7 КЛАС доц. д-р Стефка Касърова
гл. ас. д-р Здравка Буриева-Николова
учители по физика 1
27.10.2018
(събота)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ, ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ НА РЕЛИГИИТЕ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ И ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ доц. д-р Гита Йовчева учители по история 1
28.10.2018
(неделя)
09:00 – 17:00
(8 часа - присъствени, 8 часа - дистанционно обучение)
ХРИСТИЯНСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО  доц. дин Д. Момчилов
гл. ас. дин М. Гюзелев
ас. д-р Й. Йотов
хон.  ас. д-р Р. Христова
учители по история 1

 ....................................

дата

час

ТЕМА

ЛЕКТОР

06.10.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Адаптация на новоназначени учители в образователната среда

доц. д-р Тинка Иванова

 

 Продължителност  

Квалификационният курс е с продължителност 16 академични часа (8 присъствени и 8 в дистанционна форма).

УДОСТОВЕРЕНИЕ

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за преминато обучение за повишаване на квалификацията и присъден 1 квалификационен кредит. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

 Информация за курса   

 Адаптация на новоназначени учители в образователната среда

Програмата е насочена към:

Учители – предучилищно образование

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Учители – целодневна организация

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители, които постъпват за първи път в системата на предучилищното и училищното образование. Ориентирана е към подкрепа на новоназначените учители при адаптацията им в реална работна среда. Акцентува на спецификата на учителската професия и професионалните роли на учителя, работа с учебна документация, основни проблеми от мениджмънт на класа и групата, дейности с колеги и родители, взаимодействие с други институции.

Цели на обучението

·         Да се представи взаимодействието на новоназначения учител с формалните и неформалните структури в образователната институция.

·         Да се систематизират трудностите и факторите за адаптация на новоназначения учител.

·         Да се подпомогне планирането и организирането на учебната дейност, воденето на учебната документация.

·         Да се подкрепи създаването на позитивна учебна среда.

·         Да се посочат добри практики за работа с родители.

Методи на обучение

·                           Лекция

·                           Дискусия

·                           Ролеви игри

Индикатори за очаквани резултати

·       Познаване на характеристиките на учителската професия и процеса на адаптация в образователната среда.

·       Прилагане на теоретични знания в реални ситуации за формиране на стил на преподаване и общуване.

·       Развиване на рефлексивни умения.

 

Записване

Записването за участие в квалификационния курс става чрез кореспонденция по мейл: iroffice@btu.bg

За допълнителна информация: +359 56 716574; +359 885632066 – Анастасия Петрова.

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена приложената таблица.

 

Плащане

Заплащането на курса става по банков път.

Квалификационният курс е с цена 60 лв. за един участник.

При група над 20 обучаеми от една институция се ползва 20% намаление от цената.

 

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс, дата на провеждане, град”.