Курсове - ноември 2018

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И АНОТАЦИЯ НА КУРСОВЕТЕ - ТУК

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

с присъждане на квалификационен кредит

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 месец ноември 2018 

дата

час

ТЕМА

ЛЕКТОР

09.11.2018

(петък)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Учебният експеримент по природни науки – демонстрационен, лабораторен и в дигитална среда

проф. дпн В. Шивачева

гл. ас. д-р инж. Хр. Жечева

10.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Книжовноезикова норма – актуални проблеми и приложение в образователния процес

доц. д-р Галина Петрова

11.11.2018

(неделя)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Проблемът за македонизма и формиране на умения у учениците за обективен прочит на историята

доц. д-р Гита Йовчева

17.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Учебният експеримент по природни науки – демонстрационен, лабораторен и в дигитална среда

проф. дпн В. Шивачева

гл. ас. д-р инж. Хр. Жечева

17.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Биографичният метод в литературното обучение в детската градина и началното училище

проф. дпн Маргарита Терзиева

17.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Формиране на предприемаческо мислене и култура в предучилищна възраст

гл. ас. д-р Марияна Тодорова

17.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Нестандартни подходи при обучението по физическо възпитание и спорт

гл. ас. д-р Дечко Игнатов

17.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Играта като развиваща дейност за детето, учителя и родителите

гл. ас. д-р Елена Петкова

18.11.2018

(неделя)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Ценности на индивида, личност и лидерство в образователните среди

доц. дпсн Нели Колева

18.11.2018

 

(неделя)

09:00 – 17:00

 

(8 часа)

Арттерапевтични техники за преодоляване на конфликтни ситуации

ас. Даниела Заберска

24.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Философията на Монтесори и взаимодействието дете – възрастен

доц. д-р Тинка Иванова

24.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Технологии за взаимодействие на детето със социалния свят

доц. д-р Хрисула Недялкова

24.11.2018

(събота)

09:00 – 17:00

(8 часа)

Лингвистични теории за хумора. Използване на хумор в обучението по чужд език

ас. Иван Соколов


Продължителност
 

Квалификационните курсове са с продължителност 16 академични часа (8 присъствени и 8 в дистанционна форма).

УДОСТОВЕРЕНИЕ

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за преминато обучение за повишаване на квалификацията и присъден 1 квалификационен кредит. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

ЗАПИСВАНЕ

Записването за участие в квалификационния курс става чрез кореспонденция по мейл: iroffice@btu.bg

За допълнителна информация: +359 56 716574; +359 885632066 – Анастасия Петрова.

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена приложената таблица.

 

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на курса става по банков път.

Квалификационният курс е с цена 60 лв. за един участник.

При група над 20 обучаеми от една институция се ползва 20% намаление от цената.

 

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс, дата на провеждане, град”.