Квалификационен курс (философски цикъл)

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

с присъждане на квалификационен кредит

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

График

 

23.02.2019

събота

09:00 – 17:00

(8 часа)

УМЕНИЕТО „УЧЕНЕТО ДА СЕ УЧИ” – ПРОБЛЕМИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

30.03.2019

събота

09:00 – 17:00

(8 часа)

ЦИФРОВОТО ОБЩЕСТВО И ФИЛОСОФИЯТА В УЧИЛИЩЕ

 

ЛЕКТОР

доц. д-р Николай Атанасов

Продължителност  

Квалификационният курс е с продължителност 16 академични часа (8 присъствени и 8 в дистанционна форма).

УДОСТОВЕРЕНИЕ

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за преминато обучение за повишаване на квалификацията и присъден 1 квалификационен кредит. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

 

Информация за курса     

 

УМЕНИЕТО „УЧЕНЕТО ДА СЕ УЧИ” – ПРОБЛЕМИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Програмата е насочена към:

Учители – философски цикъл

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози

Кратко описание на програмата

Представя се анализ на спецификата на възприемането и приложението на умението „ученето да се учи” от европейската квалификационна рамка от гледна точка на новите изисквания и образователна парадигма. Съдържанието е съчетано с традиционни и иновативни форми на философията на обучение в педагогическото направление, хуманитарните и обществените науки.

В лекционния курс на програмата са включени следните въпроси:

-          стратегически принципи и особености на европейската квалификационна рамка;

-          същност и характеристика на умението „Ученето да се учи”;

-          основни противоречия в разбирането и изграждането на компетенции и способности в работата с информация и знание;

-          проблеми на анализ и перспектива на самоопределяне, изграждане и управление на противоречия при определяне, изграждане и развитие на икономическа идентичност и национална идентичност;

-          поуки от практиките – методически въпроси.

В програмата на курса е включен и методически тренинг – разработки от обучаемите на анализи, модели и отговори на изследователско-творчески въпроси и кратко представяне на възможно приложение в ситуации и програми на обучение.

Цели на обучението

Целите на програмата са насочени за развитие на нови теоретични знания по философия, педагогика, методика и иновативни образователни модели, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за дисциплините по философия, както и за развитие на положително отношение към личностното развитие и професионално усъвършенстване на обучаемите, представянето на добри и иновативни практики и споделянето от тях на наученото с колегите.

 

 

ЦИФРОВОТО ОБЩЕСТВО И ФИЛОСОФИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:

Учители – философски цикъл

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози

Кратко описание на програмата

Представя се анализ на спецификата на съвременното европейско цифрово общество и някои от най-важните аспекти на обучението по философия в училище  от гледна точка на новите изисквания и образователна парадигма за квалификационна подготовка.

 Съдържанието на програмата е съчетано с традиционни и иновативни форми на философията на обучение в педагогическото направление „Педагогика на обучението по ...“ – хуманитарни и обществени науки.

В лекционния курс на програмата са включени следните въпроси:

-          цифровото общество и ЕС;

-          стратегически и методически проблеми на дефинирането и разбирането на цифрови ценности;

-          философското мислене и цифровата идентичност в ученето и обучението;

-          проблеми на изграждане на личността в цифровото общество;

-          поуки от педагогическата практика.

В програмата е включен и методически тренинг – самостоятелни разработки от обучаемите на анализи и модели и тяхното приложение в ситуации  по обучение в цифрова среда, мрежа и цифровото глобално общество.

Цели на обучението

Целите на програмата са насочени към развитие на нови теоретични знания по философия и педагогика, методика и иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за дисциплини по философия, както и за развитие на положително отношение към личностното развитие и професионално усъвършенстване на обучаемите, представянето на добри и иновативни практики и споделянето наученото с колегите си от тях.

 

Записване

Записването за участие в квалификационния курс става чрез кореспонденция по мейл: dep_pedagogika@btu.bg

Попълва се таблица с данни за издаване на удостоверението и се прилага снимка на платежното. Ако е необходима фактура за заплатената сума, се предоставят необходимите данни.

За допълнителна информация:

+359 89 914 5906 – Димона Георгиева

+359 56 716574; +359 885632066 – Анастасия Петрова.

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена приложената таблица. Истинността на вписаните данни се гарантира от организатора.

За издаване на ново удостоверение се заплаща отделна такса. 

Заплащане

Заплащането на курса става по банков път.

Квалификационният курс е с цена 60 лв. за един участник.

При група над 20 обучаеми от една институция се ползва 20% намаление от цената.

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс, дата на провеждане, град”.