ТАКСИ

Участие с доклад—80 лв.

Участие без доклад—40 лв.

Участие на докторант (с доклад)—60 лв.

Участие на студент—40 лв.

В таксата са включени:

·Публикуване на доклад

·Участие в дискусии по секции

·Кафе-паузи

·Вечеря

Таксата се внася по банков път:

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За основание за плащане” се изписва ДКПРПС-Семинар,  юни 2021”.

Данни за фактури за заплатените такси се изпращат до 05 юни на .e-mail: deppedagogika_info@btu.bg

Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) се поемат от организацията, командироваща участника в семинара.