Курсове - март 2020 г.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

с присъждане на квалификационен кредит

 

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 График 

01.03.2020 

неделя

 

09:00 – 17:00

(8 часа)

Нетрадиционни подходи по физическо възпитание и спорт

07.03.2020    събота

09:00 – 17:00

(8 часа)

Анимативният подход в образованието

ЛЕКТОР

доц. д-р Златка Димитрова

Продължителност  

Квалификационният курс е с продължителност 16 академични часа (8 присъствени и 8 в дистанционна форма).

УДОСТОВЕРЕНИЕ

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за преминато обучение за повишаване на квалификацията и присъден 1 квалификационен кредит.

За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

Програмата е насочена към:

Учители – предучилищна подготовка

Учители – основни училища

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници, психолози

Заплащане

Заплащането на курса става по банков път.

Квалификационният курс е с цена 60 лв. за един участник.

При група над 20 обучаеми от една институция се ползва 20% намаление от цената.

За настоящия курс:

– при група от 21 обучаеми цената е 48 лв. за един участник;

– при група до 20 обучаеми цената е 60 лв. за един участник.

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, Анимативният подход в образованието, дата, Бургас”.

Допълнителна информация и записване

Допълнителна информация и записване за курсовете става чрез кореспонденция по мейл: dep_pedagogika@btu.bg

За допълнителна информация:  +359 899145906 – Димона Георгиева, +359 885632066 – Анастасия Петрова.