ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ПКС Предложения 2022

 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

... 

Предложение за ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

След приключване на подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта професионално-квалификационна степен, който е с продължителност 32 академични часа (16 часа – присъствени в разстояние от електронна среда, 16 часа - дистанционни), педагогическият специалист получава удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита

Дейност

ПЕТА ПКС

ЧЕТВЪРТА ПКС

Подготвителен курс

(32 академични часа)

 

70 лв.

70 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

Процедура по придобиване на ПКС

73 лв.

96 лв.

Изпитна процедура

 

Издаване на Свидетелство за присъдена ПЕТА/ЧЕТВЪРТА ПКС

обща сума

143 лв.

166 лв.

 ПЕТА ПКС - ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА - устен изпит по тематичен конспект пред комисия

 ЧЕТВЪРТА ПКС - ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА - писмен изпит по тематичен конспект пред комисия

ЗАПИСВАНЕ

При записване информацията за курсистите се попълва в приложената таблица. Истинността на вписаните данни се гарантира от организатора.

За издаване на ново удостоверение се заплаща отделна такса. 

Включване в подготвителен курс се осъществява чрез кореспонденция по ел. поща: dep_pedagogika@btu.bg.

Допълнителна информация:

Дияна Андонова

+359 897054215

За разкриване на процедура за придобиване на съответна ПКС се подава заявление по образец от 1 юни до 31 юли 2022 г. (включително) на адрес:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ № 1

бл. 1, етаж. 1, стая 112

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация:

Анастасия Петрова

iroffice@btu.bg,

+359 885632066

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на подготвителен курс и процедура за ПКС става по банков път.

Подготвителният курс за ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС е с цена 70 лв. за един участник. Заплаща се преди началото на курса и се представя копие от вносната бележка (на e-mail или при стартиране на курса).

Заплащането на процедурата за ПКС става преди подаване на документи за разкриването й (от 1 юни до 31 юли 2022 г.).

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс (или НОМЕР ПКС), дата на провеждане, град”.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС – ЮНИ 2022 г.

Дата

Продължителност – 32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от

специалност

*18.06.2022

*19.06.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

Иновативни модели за здравно и екологично образование в предучилищна възраст

ПУП – педагогически специалисти в детската градина

*18.06.2022

*19.06.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

Иновативни модели на преподаване в начален етап

НУП – педагогически специалисти в началното училище

*18.06.2022

*19.06.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени

16 часа дистанционна форма)

Развиване на дизайнерско мислене в обучението

Педагогически специалисти –

5.-12. клас

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА ПКС – месец ЯНУАРИ 2022 г.

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от спациалност

30.01.2022

06.02.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда

16 часа дистанционна форма)

ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПУП - педагогически специалисти в детската градина

29.01.2022

05.02.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда

16 часа дистанционна форма)

МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

НУП - педагогически специалисти в началното училище

29.01.2022

05.02.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда

16 часа дистанционна форма)

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

Педагогически специалисти - 5.-12. клас

 

 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПКС месец ЯНУАРИ 2022 г.

 Дата

Продължителност –

32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от специалност

30.01.2022

06.02.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда

16 часа дистанционна форма)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ПУП - педагогически специалисти в детската градина

29.01.2022

05.02.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда

16 часа дистанционна форма)

ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

НУП - педагогически специалисти в началното училище

29.01.2022

05.02.2022

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда

16 часа дистанционна форма)

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Педагогически специалисти - 5.-12. клас

 
След запълване на групите за посочените дати, ще бъдат обявени нови дати.