ТРЕТА ПКС - Предложения 2022


 

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ППС)

НАЧАЛО: 20.02.2022 г.

ППС 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Професионално-педагогическата специализация има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност. Провежда се по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите.

Дейност

ТРЕТА ПКС

Професионално-педагогическа специализация

 

Изпитни процедури (дипломна работа, рецензия и защита пред комисия)

Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Процедура по придобиване на ПКС

 

Подаване и обработка на документи за III ПКС (изискуеми по Наредба №15 на МОН)

Издаване на Свидетелство за присъдена ТРЕТА ПКС

обща сума

1035 лв.

 

ТРЕТА професионално-квалификационна степен

  • Трета професионално-квалификационна степен (III ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:
    - имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;
    - са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко „Много добър“ (4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

Продължителност НА ППС
Професионално-педагогическата специализация е с продължителност една календарна година (12 месеца).

НАЧАЛО: при сформиране на група от 12 специализанти.

СВИДЕТЕЛСТВО
На завършилите специализацията се издава свидетелство за професионално-педагогическа специализация (Приложение № 15 към Наредба № 12).

ЗАПИСВАНЕ
Включване в Професионално-педагогическата специализация и подаване на заявление и документи за разкриване на процедура за придобиване на ТРЕТА ПКС се извършва на адрес:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ No 1

бл. 1, етаж. 1, стая 112

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация:

Анастасия Петрова
iroffice@btu.bg,
+359 885632066
+359 56 716574

Дияна Андонова
dep_pedagogika@btu.bg
+359897054215

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на курса става по банков път.

Професионално-педагогическата специализация е част от пакетна цена за придобиване на ТРЕТА ПКС. При записване се заплаща таксата, определена за първия семестър.

Пакетна цена за ТРЕТА ПКС (вкл. Обучение в професионално-педагогическа специализация, изпитни процедури (дипломна работа, рецензия и защита пред комисия), издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация, Процедура по придобиване на ТРЕТА ПКС, Свидетелство за присъдена ТРЕТА ПКС) 

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, ТРЕТА ПКС, 2022”.