ВТОРА ПКС - Предложения 2022


 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПКС


Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Продължителност 

Квалификационният курс е с продължителност 32 академични часа (16 присъствени и 16 в дистанционна форма) и се присъждат 2 квалификационни кредита.

 

График

05.02.2022

09:00 – 17:00

(8 часа)

Диагностика в образованието – подходи, методи, процедури

06.02.2022

09:00 – 17:00

(8 часа)

 

Информация за курса

ДИАГНОСТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО – ПОДХОДИ, МЕТОДИ, ПРОЦЕДУРИ

Програмата е насочена към:

Учители – предучилищно образование

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Учители – целодневна организация

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници

Ресурсни учители

Ръководител направление ИКТ

Педагогически съветници, психолози

Възпитатели в общежитие

 

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към развиване на професионални компетентности за планиране, организиране и реализиране на процеса на педагогическа диагностика. Съдържанието на курса разкрива различните подходи, методи и процедури за изследване и анализ на педагогически явления, процеси, субекти, конструкти и събития, както и за извеждане на изводи и прогнозиране на резултатите и развитието на образованието в различни негови аспекти.

 

Удостоверение

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за преминато обучение за повишаване на квалификацията и присъдени 2 квалификационни кредита. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация за курсовете става чрез кореспонденция по мейл: dep_pedagogika@btu.bg

За допълнителна информация: +359 897054215 – Дияна Андонова, +359 885632066 – Анастасия Петрова.