ПЪРВА ПКС - Предложения 2022


 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА ПКС


Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Процедура 

Подготовката за процедурата за присъждане на ПЪРВА ПКС ще стартира на 08.04.2022 г.  

При подготовката се осъществяват дейности, свързани с:

  • определяне на темата на писмената разработка и научен ръководител;
  • практически курс за форматиране на писмената разработка;
  • майсторски клас за споделяне на добри педагогически практики, свързани с темата на писмената разработка.

Майсторският клас е с продължителност 48 академични часа и се присъждат 3 квалификационни кредита.

График – ПЪРВА ПКС*

до 08.04.2022 г.

-

Заявяване (свободен текст) на желание за включване в подготвителен курс за ПЪРВА ПКС на електронен адрес dep_pedagogika@btu.bg

08.04.2022 г.

18:00 часа

Процедурата ПЪРВА ПКС – насоки и организация

 

09.04.2022 г.

09:00 часа

Писмена разработка за ПЪРВА ПКС – практически насоки и форматиране

18-19.06.2022

09:00 – 17:00

(8 часа)

Майсторски клас – споделяне на добри педагогически практики

01.06.-31.07.2022 г.

09:00 – 16:00

Подаване на документи за разкриване на процедура за защита на ПЪРВА ПКС (СО, бл. 1, стая 112)

15.09-15.11.2022 г.

Допълнително ще бъде уточнена дата и час

Сесия за придобиване на ПЪРВА ПКС

* Ако в предвидения срок за обучение продължат мерките, свързани с COVID-19, планираните подготвителни дейности за придобиване на ПЪРВА ПКС ще се осъществят чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда и Вие ще бъдете информирани за това!

Записване за подготвителните дейности за ПЪРВА ПКС

Допълнителна информация за курсовете и записването става чрез кореспонденция по ел. поща: dep_pedagogika@btu.bg

Дияна Андонова

+359 897054215

Подаване на документи за стартиране на процедура за защита на ПЪРВА ПКС

от 01.06.2022 г. до 31.07.2022 г.

Анастасия Петрова

8010 гр. Бургас

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

бул. „Проф. Яким Якимов“ No 1

СО, бл. 1, стая 112

e-mail: iroffice@btu.bg

тел.: 056716574; 0885632066

ИНФОРМАЦИЯ

Подготвителните дейности за ПЪРВА ПКС са подходящи за:

Учители – предучилищно образование

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Учители – целодневна организация

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници

Ресурсни учители

Ръководител направление ИКТ

Педагогически съветници, психолози

Възпитатели в общежитие

Кратко описание на майсторския клас:

  • споделяне на добри педагогически практики;
  • актуални аспекти на проблеми в образованието, представени от водещи специалисти в страната.

Удостоверение

След приключване на майсторския клас, курсистите получават удостоверение с присъдени 3 квалификационни кредита. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

Tакси и цени

Заплащането се извършва по банков път.

Процедурата за ПЪРВА ПКС може да се заплати на една или на две вноски.

Първа вноска – 400 лв., заплаща се при стартиране на подготвителните дейности (до 08.04.2022 г.).

Втора вноска – 305 лв., заплаща се преди разкриването на процедурата за ПКС (до 31.07.2022 г.).

Вносните бележки се представят при записване!

Дейност

ПЪРВА ПКС

Подготвителен курс/ Майсторски клас

(48 академични часа)

 

 

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 3 квалификационни кредита

Научно ръководство за разработване на писмена разработка с иновационен характер

Рецензиране на писмената разработка

Защита на писмена разработка пред комисия

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС

 

Подаване и обработка на документи за ПЪРВА ПКС (изискуеми по Наредба № 15 на МОН)

Издаване на Свидетелство за присъдена ПЪРВА ПКС

ОБЩА СУМА

705 лв.

 

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100

BIC: STSABGSF

Титуляр: Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, град.

За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, ПЪРВА ПКС, 2022”.