ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ПКС - ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

 

Предложение за ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификациятаДепартамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификациятана педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Дейност

ПЕТА ПКС

ЧЕТВЪРТА ПКС

Подготвителен курс (32 академични часа)

70 лв.

70 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС

73 лв.

96 лв.

Изпитна процедура

Издаване на Свидетелство за присъдена ПЕТА/ЧЕТВЪРТА ПКС

ОБЩА СУМА

143 лв.

166 лв.

 

ЗАПИСВАНЕ

При записване информацията за курсистите се попълва в приложената таблица. Истинността на вписаните данни се гарантира от организатора.
За издаване на ново удостоверение се заплаща отделна такса.

Включване в подготвителен курс се осъществява чрез кореспонденция по ел. поща: dep_pedagogika@btu.bg
Допълнителна информация:
Дияна Андонова

+359 897054215

За разкриване на процедура за придобиване на съответна ПКС се подава заявление по образец от 1 юни до 31 юли 2023 г. (включително) на адрес:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти гр. Бургас
бул. „Проф. Яким Якимов“ № 1 бл. 1, етаж. 1, стая 112
Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.
Допълнителна информация:
Анастасия Петрова iroffice@btu.bg,
+359 885632066

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на подготвителен курс и процедура за ПКС става по банков път. Подготвителният курс за ПЕТА и ЧЕТВЪРТА ПКС е с цена 70 лв. за един участник. Заплаща се преди началото на курса и се представя копие от вносната бележка (на e-mail или при стартиране на курса).
Заплащането на процедурата за ПКС става преди подаване на документи за разкриването й (от 1 юни до 31 юли 2023 г.).

Банкова сметка за превеждане на таксите:
Банка ДСК - клон Бургас

IBAN: BG90STSA93003100001100 BIC: STSABGSF
Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.
За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс (или НОМЕР ПКС), дата на провеждане, град”.

 

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС – 
месец ЮНИ 2023 г.

Дата

Продължителност – 32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от специалност

*24.06.2023

*25.06.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени
16 часа дистанционна форма)

СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С РОДИТЕЛИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПУП – педагогически специалисти в детската градина

*24.06.2023

*25.06.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени
16 часа дистанционна форма)

СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП

НУП – педагогически специалисти в началното училище

*24.06.2023

*25.06.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени 
16 часа дистанционна форма)

СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Педагогически специалисти – 5.-12. клас

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЕТА ПКС – 
месец ФЕВРУАРИ 2023 г.

Дата

Продължителност – 32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от специалност

19.02.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда 16 часа дистанционна форма)

ИНТЕРАКТИВНА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПУП – педагогически специалисти в

детската градина

11.02.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда 16 часа дистанционна форма)

МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

НУП –
педагогически специалисти в началното училище

04.02.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда
16 часа дистанционна форма)

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

Педагогически специалисти – 5.-12. клас

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПКС – 
месец ФЕВРУАРИ 2023 г.

Дата

Продължителност – 32 академични часа

Тема

Педагогически специалисти от специалност

19.02.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда 16 часа дистанционна форма)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ПУП – педагогически специалисти в детската градина

11.02.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда 16 часа дистанционна форма)

ОЦЕНЯВАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

НУП – педагогически специалисти в началното училище

04.02.2023

09:00 – 17:00

(16 часа присъствени в разстояние от електронна среда 16 часа дистанционна форма)

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Педагогически специалисти – 5.-12. клас