Предложение за ВТОРА ПКС 2023 г.

 

Подготвителен квалификационен курс за придобиване на ВТОРА ПКС

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Квалификационният курс е с продължителност 32 академични часа и се присъждат 2 квалификационни кредита.

Дейност

ВТОРА ПКС

Подготвителен курс (32 академични часа)

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

Научно ръководство за разработване на писмена разработка с диагностична процедура

Рецензиране на писмената разработка

Защита на писмена разработка пред комисия

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС

Подаване и обработка на документи за II ПКС (изискуеми по Наредба № 15 на МОН)

Издаване на Свидетелство за присъдена ВТОРА ПКС

ОБЩА СУМА

425 лв.

  • * Квалификационният курс за придобиване на ВТОРА ПКС, ще се осъществи чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
    Цената включва още:
    - Онлайн платформа, където обучаемите и обучаващите са онлайн едновременно;
    - Обучителни материали;
    - Консултации с лектора.

ГРАФИК

14.01.2023 г.

Диагностика в образованието – подходи, методи, процедури

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА

Програмата „Диагностика в образованието – подходи, методи и процедури“ е насочена към педагогически специалисти от всички етапи на образователните институции. 
Програмата е насочена към развиване на професионални компетентности за планиране, организиране и реализиране на процеса на педагогическа диагностика. Съдържанието на курса разкрива различните подходи, методи и процедури за изследване и анализ на педагогически явления, процеси, субекти, конструкти и събития, както и за извеждане на изводи и прогнозиране на резултатите и развитието на образованието в различни негови аспекти.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за преминато обучение за повишаване на квалификацията и присъдени 2 квалификационни кредита. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Записването се осъществява чрез кореспонденция по ел. поща: dep_pedagogika@btu.bg
Допълнителна информация:
Дияна Андонова
dep_pedagogika@btu.bg
+359 897054215

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането на подготвителен курс и процедура за ПКС става по банков път.
Подготвителният курс за ВТОРА ПКС е с цена 200 лв. за един участник. Заплаща се преди началото на курса и се представя копие от вносната бележка (на e-mail или при стартиране на курса).
Заплащането на процедурата за ПКС става преди подаване на документи за разкриването й (от 1 юни до 31 юли 2023 г.).

Банкова сметка за превеждане на таксите:

Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100 BIC: STSABGSF
Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, образователната институция.
За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, име на курс (или НОМЕР ПКС), дата на провеждане, град”.