Предложение за ТРЕТА ПКС 2023 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИДОБИВАНЕ НА 
ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в съответствие с НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ППС)

НАЧАЛО: 11.02.2023 г.

ППС 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Професионално-педагогическата специализация има за цел повишаване на професионално- педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност. Провежда се по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите.

ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
Трета професионално-квалификационна степен (III ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:
- имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;
- са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко „Много добър“ (4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ППС
Професионално-педагогическата специализация е с продължителност една календарна година (12 месеца).

ЗАПИСВАНЕ В ППС
Включване в Професионално-педагогическата специализация (ППС) и подаване на заявление и документи за разкриване на процедура за придобиване на ТРЕТА ПКС се извършва на адрес:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти гр. Бургас
бул. „Проф. Яким Якимов“ № 1 бл. 1, етаж. 1, стая 112

Допълнителна информация:
Дияна Андонова
dep_pedagogika@btu.bg, +359 897054215

РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ТРЕТА ПКС
За разкриване на процедура за придобиване на ТРЕТА ПКС се подава заявление след приключване на ППС и успешна защита на писмена разработка, на адрес:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти гр. Бургас
бул. „Проф. Яким Якимов“ №1 бл. 1, етаж. 1, стая 112
Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.
Допълнителна информация:
Анастасия Петрова
iroffice@btu.bg, +359 885632066, +359 56 716574

СВИДЕТЕЛСТВО
На завършилите специализацията се издава свидетелство за професионално-педагогическа специализация (Приложение № 15 към Наредба №15).
На кандидатите, за които е разкрита процедура и отговарят на изискванията за присъждане на ТРЕТА ПКС се издава свидетелство за присъдена ТРЕТА ПКС.

ЗАПЛАЩАНЕ
Заплащането на курса става по банков път.
Професионално-педагогическата специализация се заплаща на две вноски. Първа вноска – 500 лв., заплаща се при стартирането на ППС. Втора вноска – 535 лв., заплаща се преди разкриването на процедурата за ПКС.

Дейност

ТРЕТА ПКС

Професионално-педагогическа специализация

Изпитни процедури (дипломна работа, рецензия и защита пред комисия)

Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС

Подаване и обработка на документи за III ПКС (изискуеми по Наредба №15 на МОН)

Издаване на Свидетелство за присъдена ТРЕТА ПКС

ОБЩА СУМА

1035 лв.

 

Банкова сметка за превеждане на таксите:
Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100 BIC: STSABGSF
Титуляр: Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, фамилно, град. За „основание за плащане” се изписва „ДКПРПС, ТРЕТА ПКС, 2023”.

* Специализацията за придобиване на ТРЕТА ПКС ще се осъществи чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда!