Модул 1. Дидактика и теория на възпитанието

 

 

Тема

Самостоятелната работа на учениците в обучението

Обучител

доц. д-р Н. Калоянова

Анотация

Програмата е насочена към развиване на професионални компетентности за планиране, организиране, контролиране и оценяване на самостоятелната работа на учениците в различни етапи и степени на училищното обучение. Съдържанието на курса включва проблеми, свързани с актуалните форми на самостоятелната работа в рамките на урока и при самоподготовката на учениците в аспекта на конективистката и конструктивистката образователна парадигма. Разглеждат се диференциалните подходи към самостоятелната работа, произтичащи от личностноориентирания образователен процес. Разработват се практикоприложни варианти на методически решения за планиране, организиране, контрол и оценка на самостоятелната работа на учениците.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

Тема

Иновативни подходи в преподаването

Обучител

доц. д-р Н. Калоянова

Анотация

Програмата е насочена към развиване на актуално модели и стратегии на преподаване в различни етапи и степени на училищното обучение. Съдържанието на курса обхваща проблемите на преподаването в съвременната образователна среда която е конструктивистка по своята същност. Разглеждат се аспектите на преподаването в непосредствен и опосредстван от технологиите процес на обучение. Представят се моделите на преподаването като фасилитиране, медиация, модерация и менторинг. Концептуализират се рамките на професионалната компетентност и творчеството в преподаването при използване на диференциален и индивидуален подход и стимулиране на активността на ученика в образователната среда. Извеждат се професионалните роли на учителя в съвременното преподаване.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

 

Тема

Модели на наставничество в образователни институции

Обучител

доц. д-р Н. Калоянова

Анотация

Програмата е насочена към развиване на професионални компетентности за планиране, организиране, контролиране и оценяване на процеса на наставничество в образователни институции. Съдържанието на курса разкрива различните модели на наставничество и методическите аспекти на реализирането им в образователната среда. Разработват се практикоприложни варианти на модели за наставничество.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

 

Тема 

Музейна педагогика

Обучител 

проф. дпн М. Терзиева

Анотация 

Обучението на тема „Музейна педагогика“ е насочено към директори, учители и възпитатели в средното училище.

Музейната педагогика е нова интегративна област, която обединява практическата дейност на музейните работници и музейните педагози. Тя има междудисциплинарен характер – намира се в пряка връзка с музеологията, историята, изкуствознанието, психологията, краезнанието, естествознанието, като предлага нови способи за усвояване на културата и познанието, които ще бъдат почерпени от музейната среда и експонати. С основание тя е отъждествявана с иновационна педагогическа технология.

Терминът е въведен в началото на 30-те години на миналия век, а изследователите все още не могат да решат на кого да припишат авторството му – на  Г.Фрейдентал през 1931 или на К. Фризен през 1934 г. Независимо от това, години преди появата на названието, в редица страни са създадени и функционират музейно-образователни центрове, работещи в три направления: професионална подготовка на учители за педагогическа дейност в музейни условия (Русия); провеждане на  „музейни диалози” за деца и възрастни (Германия); създаване на музеи, специално предназначени за образователни цели (САЩ).

Парадигмите на музейното обучение и възпитание в тяхното единство са три.

Първата е курато/учителски центрирана.

Втората е посетителски/ученически центрирана.

Третата е на споделената и балансирана активност.

В тези прадигми се търси превес на едната страна (двете центрации) или относително равновесие в изявите на тяхната активност. Така в първите две парадигми се създава една особена атмосфера на „абсорбция”, пасивност срещу активност на едната или другата страна. В третата парадигма се отчита контекстът, търси се сюрпризна манипулация и желана реакция срещу монотонна комуникация и линейни отношения. Всяка една парадигма по свой начин търси пет вида преживявания/опит: когнитивни, емоционални, интроспективни, социални и естетически.

Въвеждайки учениците в музея, учителите би трябвало да са наясно с неговата мисия, цели и ценности, предназначени за публиката му, значението на ролята, която той е избрал за себе си, неговите отношения към собствените посетители. Мисията на всеки музей като инструмент за неговото управление отговаря на следните въпроси:

Какво: да събира, съхранява, показва, тълкува и насърчава комуникацията с историческото наследство.

Как: чрез широката си колекция разнообразни постоянни и временни изложби/експозиции, публикации, иновативни програми и образователни дейности да възпитава и вдъхновява своята разнообразна публика чрез богатството на изкуството и културата.

 

Брой часове

16 часа 

Брой кредити

1 кредит

 

Тема

Толстоизмът в българската педагогическа теория и практика

Обучител

проф. дпн М. Терзиева

Анотация

Програмата разкрива същността на толстоизма като обществено явление и неговите проекции в педагогическата наука. В сравнително-исторически план е разкрито присъствието му в академичните среди, в учебните заведения; анализирана е информация за най-ярките му представители в България.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

Тема

Играта като развиваща дейност за детето, учителя и родителите

Обучител

гл. ас. д-р Е. Петкова

Анотация

Предвижда се обучението да има за логически център уникалността на игровата култура като компонент на зрялата личност.  Проследява се процесът на педагогическо ръководство на играта и възможностите на педагога отговорно да създава условия за социализация на децата в и чрез играта. В процеса на обучение се акцентира върху играта като право на детето, гарантирано в международното законодателство и разписано в ЗПУО. Предлага се модел за оценяване на отношението на субектите на социалното обкръжение на детето към играта.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

 

Тема

Устойчиво развитие на образователните институции  в условията на нов Закон за предучилищното и училищното образование

Обучител

гл. ас. д-р Е. Петкова

Анотация

Концепцията за устойчиво развитие се изгражда върху принципите, залегнали в декларацията от Рио де Жанейро, които се отнасят включително до образованието и създаването на глобална мрежа за развитие. Вторият основен стълб (аспект) на Концепцията, визиращ социалната справедливост, има проекция в образователните институции. Новият ЗПУО на РБ е предвидил осигуряване на интересите на децата в образователните институции – детска градина и училище чрез текстове и Наредби (ДОС – държавни образователни стандарти), отнасящи се до тяхното равнопоставяне и личностно развитие, също в условията на административна прозрачност и обществена гласност.

Чрез дейностите по курса  се предвижда  педагогическите специалисти да осмислят своите налични опитности  от педагогическата си дейност в духа на Концепцията за устойчиво развитие и Държавните образователни стандарти (ЗПУО и Наредби на МОН), да бъдат информирани относно иновативни възможности за взаимодействие с граждански общности, социални и научни институции и медии, както и да формират умения за представяне на добри практики на научни форуми (статии и съобшения), също и в медиите (комуникация и презентиране) .

Предучилищните и училищни институции в РБ имат богата практика във възпитателната, образователната и социализиращата практика. За съжаление педагогическите специалисти не винаги притежават компетенност да представят своя забележителен опит на вниманието на обществеността (медии) и в научната общност (публикации и съобщения). Чрез обучителния курс се очаква да развием техните умения, амбиции и способности в тази полезна за обществото насока. 

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

 

Тема

Права на детето, родителите и учителите в образованието

Обучител

гл. ас. д-р Е. Петкова

Анотация

Предвижда се обучението да има за логически център разбирането на  възпитателя за правата на детето в образованието в ценностен контекст. Проследява се значимостта на националното и международно законодателство – Конвенция на ООН за правата на детето и ЗПУО за промяната в традиционни нагласи на педагозите. Предлага се модел за измерване на отношението към детето в  образователната институция в дименсия „справедливо-несправедливо” и авторска изследователска методика.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

 

Тема

Формиране на предприемаческо мислене и култура в предучилищна възраст

Обучител

гл. ас. д-р М. Тодорова

Анотация

Съдържанието на курса е насочено към разширяване компетенциите на учителите при развиване на творческия потенциал на децата от предучилищна възраст чрез подготовката им по предприемачество. Усъвършенстват се уменията им да организират близка до реалната икономическа среда в условията на детската градина и използват добри предприемачески практики при първоначалното формиране на ключовата компетентност „Иновативност и предприемчивост”. В контекста на различните видове игри и игрови упражнения, да въведат децата в основни понятия, свързани с предприемачеството, да им предоставят възможност в процеса на дейност самостоятелно да осъзнават ролята на достъпни за тях предприемачески ресурси, да формулират идеи, свързани с предприемаческата дейност и ги реализират в игрова среда.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

 

Тема

Играта в образователния процес в детската градина

Обучител

гл. ас. д-р М. Тодорова

Анотация

Съдържанието на курса има за цел да повиши педагогическата компетентност на учителите по отношение на правилното организиране и приложение на играта като доминираща дейност в различните организационни форми в детската градина. Акцентира се върху ключовата проблематика на играта и се разкриват технологични аспекти за реализиране на социално-нравствени и хуманно-личностни педагогически взаимодействия в контекста на игровата дейност.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит