Модул 2. Образователен мениджмънт

 

 

 

Тема

Управленски стратегии за привличане, адаптиране и задържане на педагогически кадри

Обучител

доц. д-р Н. Калоянова

Анотация

Програмата е насочена към развиване на професионални компетентности за планиране, организиране, контролиране и оценяване на форми за привличане, адаптиране и задържане на педагогически кадри на конкретното работно място и в образователната система. Съдържанието на курса е фокусирано около проблемите с идентифицирането на нуждите от кадри на образователните институции като функция на процеса „планиране”, разработване и прилагане на стратегии и програми за адаптиране и задържане на кадрите, контрол и оценка на процеса. Разработват се практикоприложни варианти на управленски решения за планиране, организиране, контрол и оценка на процеса на привличане, адаптиране и задържане на педагогическите кадри.

Програмата е насочена към:

 

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит