Модул 5. Специална педагогика

 

Тема

Нарушенията на речта и обучителните трудности при учениците

Обучител

гл. ас. д-р Д. Костадинов

Анотация

Програмата разкрива нарушенията на речта на учениците, като един сложен и тревожен проблем на училищното обучение. Те създават огромни обучителни трудности за учениците и са предизвикателство пред учители и специалисти, работещи с тях. Обучението включва запознаване на курсистите със съвременните теоретични постановки за нарушенията на речта, с основните обучителни трудности и с практическите акценти за коригирането на недостатъците и индивидуалните методи за тяхното преодоляване.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит