Модул 6. Методика на обучението в детската градина и началното училище

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Тема

Фолклорни и литературни жанрови форми в детската градина и началното училище

Обучител

проф. дпн М. Терзиева

Анотация

Програмата запознава с основните  жанрови форми, изучавани в детската градина и началното училище от 3 – 10- годишните деца. Тя разглежда спецификата на възприемането им, техния естетически и образователен потенциал.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

  

Тема

Кинообразование и литературно обучение

Обучител

проф. дпн М. Терзиева

Анотация

Програмата включва лекции и семинари, които трябва да дадат отговор на следните въпроси:

- каква е връзката между кино и училище през различни исторически периоди, къде са техните пресечни точки и разминавания;

- как се появява и развива българското кино, неговата съизмеримост с европейското и световното;

- как учебното, документалното, анимационното и игралното кино могат да се превърнат в катализатори на учебния процес, да допринесат за литературното обучение на деца, ученици и студенти;

- какъв методически инструментариум е приложим при изграждане на взаимоотношенията между киното и литературата. 

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

Тема

Приказките на етносите и народите в езиковото и литературното обучение на деца и ученици

Обучител

проф. дпн М. Терзиева

Анотация

Обучението по темата „Приказки на етносите и народите в езиковото и литературното обучение на деца и ученици“ е насочено към детски и начални учители, учители по български език и литература от средното училище.

В българската детска градина и средното училище през 21 век, наред с националните фолклорни приказни творби, битуват творби на етноси, населяващи страната ни, както и на други народи. Те обогатяват художествените представи на подрастващите от 3 до 12-годишна възраст, разкриват пред тях нови духовни хоризонти, учат ги на етническа толерантност, раждат у тях  стремеж към опознаване на нови земи и народи.

Лекционният модул провокира интерес към работата с предпочитания от децата и учениците жанр – приказката, в условията на контаминирането й с други етнически и национални фолклорни жанрови форми. Залага се на собствени теоретични разработки на лектора, обнародвани в специализирания педагогически печат и апробирани в реалната педагогическа практика. Етапите на работа включват:

1. Изграждане на методическа система за работа с приказките на етносите и народите в детската градина и средното училище.

2. Изследване рецепцията на приказни текстове на етносите и народите в христоматии и учебници по литература за съответната възраст.

3. Практически разработки (план-конспекти) на ситуации и уроци върху приказни текстове.

Актуалността на темата произтича от развитието на детско-юношеската литература, фолклористиката, методиката на литературното образование и пресечните точки между тях, резултат от прилагането на нови образователни стратегии. От друга страна, традиционната приказка съдържа вътрешно себепознание, което е интуитивно, а училището налага предимно интерпретативно отношение към нея. Чрез въвеждането на приказки на етносите – турски, ромски, арменски и еврейски,  и на народите се извършва обмен на идеи и морални ценности. Така се засилва образователното и естетическото внушение на жанра. 

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

Тема

Биографичният метод в литературното обучение в детската градина/ началното училище

Обучител

проф. дпн М. Терзиева

Анотация

Биографичният метод е един от първите научни способи за изучаване на литературата, който датира от епохата на романтизма. Той основно изучава биографията на твореца, чрез която стават понятни мотивите, постъпките на героите му. Биографията на даден писател не е просто индивидуална история на неговия живот. Тя е своеобразно средство за преосмисляне на обществени и културни събития  през призмата на една неповторима творческа индивидуалност.

Програмата включва: изясняване същността на метода, класификационните подходи към него, спецификата на прилагането му в съответна възраст.

Брой часове

16 часа

 Брой кредити

1 кредит

 

СОЦИАЛЕН СВЯТ

Тема

Технологии за взаимодействие на детето със социалния свят

Обучител

доц. д-р Хр. Недялкова

Анотация

Програмата насочва вниманието на педагогическите специалисти към основни и актуални теории и технологии за взаимодействие на децата от предучилищна възраст с околния свят, така, че да се проследи  и осмисли  важността  на ефективно работещите стратегии за формиране на знания, умения и компетентности у децата от ПУВ за взаимодействие с околния свят, да се формират умения за изработване на различни модели стратегии за организиране на учебната среда в предучилищните образователни институции в посока взаимодействието на децата от ПУВ преди всичко със социалния свят.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

 

Тема

Основи на гражданското и интеркултурното образование

Обучител

доц. д-р Хр. Недялкова

Анотация

Програмата  е насочена към формиране на граждански  и интеркултурни знания, умения и компетентности у педагогически специалисти. Съдържанието и целите на програмата са насочени към усвояване на необходимия минимум от научни знания за основните механизми на демокрацията и гражданското общество като решаващи фактори за социализацията на младия човек в съвременния глобален свят и осъзнаване същността на интердисциплинния характер на образованието за демократично гражданство.

Интеркултурното образование изисква дълбоко познаване на собствената култура и съхраняване на собствения свят от позицията на правото да съхраниш собствената си идентичност. То представлява нов вид образование, променящо нагласите. Чрез него се изгражда нов духовен свят на основата на толерантността при възприемане на другия . Създава привлекателна образователна среда за децата от различните етноси и повишава ангажираността на родителите  към процес  на образование.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Тема

Нестандартни подходи при обучението по физическо възпитание и спорт

Обучител

гл. ас. д-р Д. Игнатов

Анотация

Програмата включва лекции и семинари, които трябва да дадат отговор на следните въпроси:

-       какво е мястото и ролята на интерактивните методи  при обучението по физическо възпитание и спорт;

-       кои са видовете интерактивни методи, чието приложение намира място при обучението по физическо възпитание и спорт;

-       как се прилага групово-съревнователната организация на обучение в заниманията по физическо възпитание и спорт.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит