Модул 8. Чужд език и литература. Методика на обучението

 

Тема

Лингвистични теории за хумора. Използване на хумор в обучението по чужд език

Обучител

ас. И. Соколов

Анотация

Програмата включва аспекти както от областта на лингвистиката, така и от областта на методиката на чуждоезиковото обучение (ЧЕО). Участниците ще се запознаят с двете основни лингвистични теории за хумора – Семантично скриптовата теория за хумора и Общата теория за вербалния хумор. На базата на тези теории и основните методически принципи на ЧЕО ще се изведат характерните особености на хумора, подходящ за класната стая, принципите и най-често използваните техники за употребата на хумор в обучението и изучаването на чужд език. Включени са и някои практически съвети, а също и множество примери за “хуморни“ задачи за развиване на четирите основни езикови умения, лексика, граматика и произношение на езика за обучаеми на различна възраст и ниво на владеене на езика, които водят до повишаване на интереса и мотивацията и, като краен резултат, до подобряване на комуникативната компетентност на обучаемите. Набляга се и на ролята на хумора за развиване на креативността. По време на практическите занятия участниците ще могат да адаптират или създадат собствени задачи, подходящи за конкретна група или групи обучаеми.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит