Модул 11. Философия, история, гражданско образование. Методика на обучението

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема

Основи на гражданското и интеркултурното образование

Обучител

доц. д-р Хр. Недялкова

Анотация

Програмата  е насочена към формиране на граждански  и интеркултурни знания, умения и компетентности у педагогически специалисти. Съдържанието и целите на програмата са насочени към усвояване на необходимия минимум от научни знания за основните механизми на демокрацията и гражданското общество като решаващи фактори за социализацията на младия човек в съвременния глобален свят и осъзнаване същността на интердисциплинния характер на образованието за демократично гражданство.

Интеркултурното образование изисква дълбоко познаване на собствената култура и съхраняване на собствения свят от позицията на правото да съхраниш собствената си идентичност. То представлява нов вид образование, променящо нагласите. Чрез него се изгражда нов духовен свят на основата на толерантността при възприемане на другия . Създава привлекателна образователна среда за децата от различните етноси и повишава ангажираността на родителите  към процес  на образование.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

ИСТОРИЯ

Тема

Християнската култура в българските земи през Античността и Средновековието

Обучител

доц. дин Д. Момчилов

гл. ас. дин М. Гюзелев

ас. д-р Й. Йотов

хон.  ас. д-р Р. Христова

Анотация

Програмата „Християнската култура в българските земи през Античността и Средновековието“ се предлага от преподаватели в катедра „История и философия“ при ФОН. Основна характеристика на предложената програма е нейната интердисциплинарност. Обучаемите опознават проблематиката с помощта на различни исторически и други дисциплини (история, историческа география, археология, нумизматика, сфрагистика, архитектурна археология).

В курса се разглеждат най-вече архитектурните култови паметници от нашите земи свързани с християнската религия, като обучаемите се запознават и с емблематични за християнската култура паметници от територията на Европа и Близкия Изток. Обръща се внимание на знакови обекти за българската средновековна археология, паметници на монументалната живопис, единични предмети свързани с християнския култ.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит