Модул 10. Природни науки. Методика на обучението

ФИЗИКА

 

Тема

Лабораторни експерименти в обучението по физика за 7 клас

Обучители

доц. д-р Стефка Касърова

гл. ас. д-р Здравка Буриева-Николова

Анотация

Водещата роля на експеримента в обучението по физика е продиктувана от спецификата на самата наука. Два са основните метода за научно познание във физиката – теоретичен и експериментален (емпиричен ) – единство и взаимодействие. Следователно използването на физичния експеримент в обучението се обуславя от ролята на експеримента във физиката като наука и от специфичните  функции, които той може да изпълнява в учебното познание.

Разглеждат се някои лабораторни експерименти в обучението по физика за 7 клас. Наред с предвидените по програма лабораторни упражнения, са разгледани по теми някои интересни експериментални и качествени физични задачи. Изложени са начините на провеждането на лабораторния практикум по физика, както и проблемите, свързани с организацията и провеждането му. Представени са и някои възможни начини за разрешаването им, което ще съдейства за подобряване ефективността на обучението по физика, тъй като ефективността изисква създаване на умения за експериментално изследване и възникването и решаването на конкретни проблеми, както и формирането на трайни желания за критична оценка на различни ситуации в заобикалящия ни свят и прилагане на начини за оптимизиране на процесите, които протичат в него.

Брой часове

16 часа

Брой кредити

1 кредит

 

ХИМИЯ

 

БИОЛОГИЯ

 

ЕКОЛОГИЯ