Следдипломна квалификация (СДК)

Работна група за следдипломна и допълнителна професионална квалификация провежда дългосрочни квалификационни форми за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация, професионална квалификация „учител“, професионално-педагогически специализации.

Обучението включва теоретична и практическа подготовка с продължителност според спецификата на курса. Целта е придобиване на компетентности, които осигуряват съответствие с професионалния профил на учителска длъжност или удовлетворяват професионалните интереси на педагогическите специалисти.

Организират се курсове за придобиване на нова или допълнителна квалификация:

Необходими документи за СДК:
1. Заявление (по образец) - ТУК;
2. Диплома за висше образование - копие;
3. Снимка;
4. Квитанция за платена такса.

ТАКСИ

...

УЧЕБНА 2022/2023 г.

СДК "Детски учител" 

СДК "Начална училищна педагогика" 

СДК "Учител" 

СДК "Учител по ..." 

СДК "Учител по ..." от друго направление 

...

УЧЕБНА 2021/2022 г.

СДК "Детски учител" - Начало: 29.10.2021 г.

СДК "Начална училищна педагогика" - Начало: 23.10.2021 г.

СДК "Учител"/"Учител по..." - Начало: 05.11.2021 г.

СДК "Детски учител, начален учител по английски език" - Начало: 02.11.2021 г.

 ...

УЧЕБНА 2019/2020 г.

СДК "Детски учител" - График за първи семестър 2019/2020 г. - ТУК

СДК "Начална училищна педагогика" - График за първи семестър 2019/2020 г. - ТУК

СДК "Информационни технологии в началното училище"

СДК "Детски учител, начален учител по английски език"

СДК "Учител" - График за първи семестър 2019/2020 г. - ТУК

СДК "Учител по …"