Квалификационни курсове
Работна група
Въвеждаща и продължаваща квалификация по предметни области и направления (курсове за присъждане на квалификационни кредити)
Следдипломна квалификация (СДК)
Работна група
Следдипломна и допълнителна професионална квалификация 
Повишаване на квлификацията
Работна група
Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (ПКС)