Мисия

Департаментът  за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) е разкрит като основно звено на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, с решение на Академичния съвет – Протокол № 34 от 21.06.2017 г.

Създаването на ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас цели да осигури изпълнение на националните и европейски политики за учене през целия живот в областта на образованието. Образователният процес е насочен към постигане на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ДКПРПС реализира обучения и дейности, с които предоставя възможност за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – Раздел V и Раздел VI.

Качеството на образователните услуги, които предоставя ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, се гарантира от екип от високо квалифицирани преподаватели в различни научни области и направления (педагогика, психология, методика на преподаване на дисциплините: история, философия, химия, български език, чужди езици, изкуства, спорт и др.).

За обезпечаване на професионалното развитие на педагогическите специалисти и повишаване на тяхната квалификация, се създават условия за използване на съвременни методи и технологии на преподаване, практическо формиране на необходимите умения. Предоставя се възможност на обучаемите да имат достъп до материали за обучение и среда  и средства за връзка с преподавателите, като се използват съвременни средства за информация и комуникация.

ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас реализира обучение и дейности в следните области:

 • Повишаване квалификацията на педагогически специалисти – въвеждаща, продължаваща и допълнителна квалификация (краткосрочни и дългосрочни курсове, при които се присъждат професионални кредити).
 • Специализации за следдипломно обучение и продължаващо образование.
 • Придобиване на допълнителна професионална подготовка, на нова или допълнителна квалификация.
 • Присъждане на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти съгласно Държавния стандарт и нормативни документи на МОН – организиране и администриране.
 • Създаване и внедряване в практиката на научни продукти в сферата на образованието.
 • Организиране и реализиране на научни изследвания.
 • Организиране и провеждане на регионални, национални и международни конференции, форуми, кръгли маси, дискусии в областта на образованието.
 • Популяризиране резултатите от изследвания в областта на образованието, проведени от преподаватели, докторанти, обучаеми.
 • Подготовка и публикуване на специализирани издания.
 • Сътрудничество с организации и институции за реализиране на съвместни проекти и дейности за подготовка и квалификация на педагогически специалисти на национално и международно ниво.
 • Изнесено обучение на педагогически кадри или извършване на педагогически услуги по предварителни заявки.