Ръководство

на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти Бургас 

 

ДИРЕКТОР Департамент КПРПС:

доц. д-р Красимира Димитрова

ЗАМ. ДИРЕКТОР Департамент КПРПС:

 гл. ас. д-р Дечко Игнатов

СЪВЕТ Департамент КПРПС:

проф. дпн Маргарита Терзиева

доц. д-р Тинка Иванова

доц. д-р Гита Йовчева

доц. д-р Биляна Цонкова

доц. д-р Галина Петрова

доц. д-р Костадин Паев

доц. д-р Николай Атанасов

гл. ас. д-р инж. Христивелина Жечева