Документи за ПКС

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕТА ПКС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТА ПКС

ЗАЯВЛЕНИЕ ТРЕТА ПКС

ЗАЯВЛЕНИЕ ВТОРА ПКС

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЪРВА ПКС

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЪРВА ПКС - ДОКТОР

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЖ И НАКАЗАНИЯ 

ПРАВИЛА ЗА ПКС

ПЪРВА ПКС - ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ

ВТОРА ПКС - ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ

ТРЕТА ПКС - ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ

 

 

 

 

Правила

за придобиване на професионално-квалификационни степени

от учители, директори, педагогически специалисти

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1.     Придобиване на професионално-квалификационни степени

Професионално-квалификационни степени се придобиват от педагогически специалисти, които заемат длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация и изпълняват функции, свързани с:

1.1. Обучение, възпитание, социализация и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, като:

·       учители

·       възпитатели

·       психолози

·       педагогически съветници

·       логопеди

·       рехабилитатори на слуха и говора

·       корепетитори

·       хореографи

·       треньори по вид спорт

·       ръководители на направление „ИКТ“.

1.2. Управление на детски градини, на училища и на центрове за подкрепа за личностно развитие, като:

·       директори на детски градини

·       директори на училища

·       директори на центрове за подкрепа за личностно развитие

·       заместник-директори, които изпълняват норма на преподавателска работа и които отговарят на изискванията за заемане на съответна длъжност в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие.

2. Професионално-квалификационни степени може да придобиват експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, които изпълняват контролни, организационни и методически функции,

притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

3. Професионално-квалификационни степени може да придобиват инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

4. Професионално-квалификационни степени може да придобиват лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите, притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

5. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС):

5.1. пета професионално-квалификационна степен (V ПКС);

5.2. четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС);

5.3. трета професионално-квалификационна степен (III ПКС);

5.4. втора професионално-квалификационна степен (II ПКС);

5.5. първа професионално-квалификационна степен (I ПКС).

6. Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:

6.1. да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен – за лицата по т. 1;

6.2. да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен – за лицата по т. 2, 3 и 4;

6.3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено.

6.4. да имат най-малко две години учителски стаж, в случаите, когато кандидатстват за придобиване на V ПКС.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ПЕТА ПКС

1.   Пета професионално-квалификационна степен (V ПКС), могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

1.1. към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж;

1.2. имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 12, с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);

1.3. успешно са положили устен изпит по конспект с успех не по-нисък от „Много добър“ (4,50);

или

1.4. отговарят на условията за придобиване на V ПКС без полагане на изпит, а именно:

1.4.1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията, упоменати в т. 1.1 и 1.2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания:

а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания;

б) от I до VI място, включително, от балкански олимпиади и състезания;

в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания;

1.4.2. Учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:

а) от I до XII място включително от световни първенства;

б) от I до VIII място включително от европейски първенства;

в) от I до IV място включително от балкански първенства;

г) от I до III място включително от държавни първенства;

1.4.3. Учители по професионална подготовка, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен с класиране от I до III място включително;

1.4.4. Учители, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията, отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език;

1.4.5. Учители-наставници, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.

ЧЕТВЪРТА ПКС

2. Четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

2.1. имат придобита V ПКС;

2.2. след придобиването на V ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба 12 с обща продължителност не по-малка от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);

2.3. успешно положат писмен изпит с успех най-малко Много добър (4,50) по проблем от конкретната професионална област, в която работят.

ТРЕТА ПКС

3. Трета професионално-квалификационна степен (III ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

3.1. имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;

3.2. са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко „Много добър“ (4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

3.3. професионално – педагогическата специализация по т. 3.2 трябва да отговаря на следните условия:

3.3.1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;

3.3.2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или петодическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;

3.3.3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50% са присъствени.

3.3.4. на завършилите специализацията по т.3.2 да е издадено свидетелство за професионално-педагогическа специализация (Приложение № 15 към Наредба № 12)

3.4. Условията за участие в професионално-педагогическата специализация се договарят между специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора.

 

ВТОРА ПКС

4. Втора професионално-квалификационна степен (II ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

4.1. имат придобита III ПКС;

4.2. след придобиването на III ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 12, с обща продължителност не по-малка от 32 академични часа (2 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);

4.3. след придобиването на III ПКС, защитят с успех най-малко „Много добър“ (4,50) писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

ПЪРВА ПКС

5. Първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

5.1. имат придобита II ПКС;

5.2. след придобиването на II ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба 12, с обща продължителност не по-малка от 48 академични часа (3 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);

5.3. успешно защитят писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата им практика;

5.4. представят не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание.

6. Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) при следните условия:

6.1. ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие;

6.2. притежават образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“ по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

1. Документи за допускане до участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени се подават в ДКПРПС, Ректорат на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас жк Славейков, Студентски общежития, бл. 1, ет. 1, стая 112.

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

2. Кандидатите за придобиване на V, IV, II и I професионално-квалификационни степени подават документи в срок от 1 юни до 30 юли вкл., а кандидатите за ІІІ ПКС могат да подават документи след успешното завършване на професионално-педагогическа специализацията през цялата календарна година.

3. След представяне на писмените разработки за придобиване на втора и първа професионално-квалификационни степени, не се допуска да се правят промени в тях.

4. Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени подават документи, както следва:

4.1. Заявление по образец до Директора на ДКПРПС в стая 112 (за всички ПКС);

4.2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие, за всички ПКС);

4.3. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" (оригинал и копие) с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист (за всички ПКС);

4.4. Документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити (оригинал и копие, както следва: 1 квалификационен кредит за V и IV ПКС; 2 квалификационни кредита за III и II ПКС; и 3 квалификационни кредита за I ПКС);

4.5. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен, освен в случаите на кандидатстване за V ПКС (оригинал и копие);

4.6. Препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж (за всички ПКС);

4.7. Декларация за липса на незаличени дисциплинарни наказания (за всички ПКС);

4.8. Една снимка паспортен формат (за всички ПКС, освен ІІІ ПКС – 2 бр. снимки);

4.9. Документ за платена такса за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, съгласно приетите цени (за всички ПКС);

4.10. Документи, удостоверяващи обстоятелствата при кандидатстване за V ПКС без полагане на изпит (оригинал и копие);

4.11. Свидетелство за професионално-педагогическа специализация, в случаите, когато се кандидатства за присъждане на III ПКС (оригинал и копие);

4.12. Писмена разработка в два екземпляра, придружена от Декларация за автентичност (за I и II ПКС, като след подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки);

4.13. Най-малко две публикации (само за I ПКС; ксерокопия: титулна страница на специализираното издание и страниците, на които е публикувана статията).

4.14. Диплома за образователна и научна степен „доктор“ или диплома за научна степен „доктор на науките“ (само за I ПКС, оригинал и копие);

4. 15. Пълномощно, в случай, че документите се подават от упълномощено лице.

5. Упълномощено от Директора на ДКПРПС длъжностно лице, в присъствието на кандидата, проверява редовността на документите, проверява и наличието на изисквания педагогически стаж, както и съответствието на заеманата от кандидата длъжност на завършената от него специалност, образование и професионална квалификация.

6. Ако документите отговарят на изискванията, длъжностното лице поставя върху заявлението печат с входящ номер, регистрира кандидата в специална регистрационна книга и му издава служебна бележка, в която се отбелязва входящият номер на заявлението, проблемната област (специалността), по която ще бъде положен изпитът или защитата на писмената разработка.

7. Документите на придобилите професионално-квалификационни степени се съхраняват безсрочно в Департамента.

8. Писмените разработки на придобилите първа и втора професионално-квалификационна степен се съхраняват в Департамента в срок от пет години. Тези писмени разработки не се предоставят за ползване от други лица.

9. При подаване на документите кандидатите плащат парична вноска, размерът на която е приет от Академичния съвет.

10. Ако кандидатът не се яви на изпит или защита в определения срок и място, паричната вноска не се връща.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

РЕД ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

1. Сесията за изпити и защита на писмени разработки за придобиване на професионално-квалификационни степени се провежда всяка година от 15 септември до 15 ноември по график утвърден от Директора на ДКПРПС.

2. Процедурите за присъждане на професионално-квалификационни степени се провеждат от комисии, определени от Ректора на висшето училище или от оправомощено от него лице, като за председател се назначава хабилитиран преподавател в съответната проблемна област.

3. За изпитите кандидатите се подготвят по програми, от проблемните области „Методика на обучението“, „Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика“, „Психология на развитието в детско-юношеска възраст, педагогическа психология, личностна психология“ и „Образователен мениджмънт/организация и управление на образованието“, одобрени от Директора на ДКПРПС.

4. Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен полагат изпит или защитават писмена разработка по една от посочените в т. 3 области, според длъжността, която заемат, а именно:

4.1. По програмите от проблемна област „Методика на обучението“ се подготвят кандидати, които заемат длъжностите: учител в училище, учител в детска градина, възпитател, корепетитор, хореограф, треньори по вид спорт, ръководители на направление „ИКТ“ и специалист в държавни и общински обслужващи звена, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици.

4.2. По програмите от проблемна област „Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика“ се подготвят кандидати, които заемат следните длъжности: учител в училище, учител в детска градина, възпитател, училищен психолог, логопед, педагогически съветник, експерт в кабинет по професионално ориентиране, рехабилитатор на слуха и говора, учител в специално училище, специалист в държавни и общински обслужващи звена, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици.

4.3. По програмите от проблемна област „Психология на развитието в детско-юношеска възраст, педагогическа психология, личностна психология“ се подготвят кандидати, които заемат следните длъжности: психолог, педагогически съветник.

4.4. По програмите от проблемна област „Образователен мениджмънт/организация и управление на образованието“ се подготвят кандидати, които заемат следните длъжности: директор на училище или детска градина, директор на център за личностно развитие, експерт в Министерство на образованието и науката и Регионалните управления на МОН, инспектор от Национален инспекторат по образованието специалист по образованието в общинска администрация, и заместник-директори, които изпълняват норма на преподавателска работа, както и учители и педагогически специалисти, които към момента на кандидатстване не заемат управленска длъжност.

4.5. Кандидатите по т. 4.4. могат да изберат за полагане на изпит или защита на писмена разработка и проблемната област по т. 4.1. или по т. 4.2., когато притежават присъдена професионална квалификация „учител“ и изпълняват определен с нормативен акт на Министерството на образованието и науката норматив за задължителна преподавателска заетост.

5. При промяна на заеманата длъжност педагогическите специалисти запазват правата, произтичащи от придобитата професионално-квалификационна степен.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. За придобиване на пета професионално-квалификационна степен (V ПКС):

1.1. Кандидатите следва да покажат и защитят овладените от тях професионално-педагогически умения за организация и осъществяване на образователния процес или специфичната за длъжността му педагогическа дейност.

1.2. Устният изпит се провежда под формата на интервю с кандидата, по тема, която той изтегля на лотариен принцип. Темата не повтаря формулировки от програмата и изисква конструиране на план на урок или друго учебно занятие, или вариант за прилагане на посочена дейност, характерна за заеманата от него длъжност.

1.3. В изложението си кандидатът е необходимо да обоснове избраните от него структура, учебни задачи, дейности и технология, като се ръководи от програмата за изпита.

1.4. Темите за интервюто се определят от комисията преди изпита. Те не повтарят формулировките от програмата, но са от обхвата на нейното съдържание.

1.4.1. Темите по проблемна област „Методика на обучението” са диференцирани според  образователната степен и учебните дисциплини или направления, по които преподават кандидатите – в предучилищна възраст и начална училищна възраст (учебно съдържание по учебен предмет по избор), V - VIII или IX - XII клас.

1.4.2. Учителите в професионалните училища разработват тема от избрана от тях учебна дисциплина от професионалното направление, по което преподават.

1.4.3. Конкретни насоки за начина на провеждане на интервюто се съдържат в обяснителните бележки на всяка програма.

1.5. По време на изпита използването на програмите не се допуска. При необходимост комисията може да предостави на кандидата помощни материали като: учебник, учебно помагало, информативен или инструктивен текст, картина, схема и други.

1.6. Комисията оформя с консенсус оценка за отговора на кандидата с точност до 0.50, като изпитът се счита за положен успешно, ако кандидатът е получил оценка най-малко много добър 4.50.

1.7. Резултатите от изпита се обявяват след приключване на работата на комисията за деня.

1.8. Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

1.9. Представените документи по реда на т.1.4. от Раздел II (придобиване на пета професионално квалификационна степен без полагане на изпит) се обсъждат от комисия преди започването на изпитната сесия.

На кандидатите, на които не се присъжда пета професионално-квалификационна степен на това основание, се дава възможност, ако желаят, да се явят на устен изпит.

2. За придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС):

2.1. Кандидатите следва да изявят уменията си за научно-педагогическа интерпретация на проблеми, свързани с характера и спецификата на професионалната дейност и заеманата от тях педагогическа длъжност.

2.2. Изпитът е писмен, анонимен и продължава пет астрономически часа.

2.3. Конкретните насоки за подготовката на изпита и изискванията към писмените работи се съдържат в програмите за всяка проблемна област.

2.4. Кандидатите разработват писмено изложение по тема, която се изтегля на лотариен принцип.

2.5. Темите за писмения изпит се определят от комисията преди изпита. Те не повтарят формулировките от програмата, но са от обхвата на нейното съдържание.

2.6. Темите по проблемна област „Методика на обучението“ са диференцирани според образователната степен и учебните дисциплини или направления, по които преподават кандидатите.

2.7. По време на изпита използването на програмите не се допуска. При необходимост комисията може да предостави на кандидата помощни материали като: учебник, учебно помагало, информативен или инструктивен текст, картина, схема и други.

2.8. Анонимността на писмените работи се разкрива след като приключи проверката и се оформи оценката.

2.9. Писмените работи се проверяват от всички членове на комисията и се оценяват с консенсус.

2.10. Оценката се оформя с точност до 0.50 и се мотивира с рецензия, която отразява общата преценка на членовете на комисията и се подписва от тях.

2.11. Изпитът се счита за успешно положен, ако кандидатът е получил оценка най-малко „Много добър“, 4.50.

2.12. Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

2.13. Резултатите от писмения изпит се обявяват в срок, определен от Директора на ДКПРПС.

2.14. Кандидатът има право да види писмената си работа и рецензията на изпитната комисия след като приключи изпитната сесия, в срок, определен от Директора на ДКПРПС.

2.15. Преразглеждане на писмената работа се допуска само в случаите на установена от изпитната комисия техническа грешка (подмяна на писмена работа поради объркване на пликове, фиктивни номера и/или други нередности, свързани с анонимността на изпита).

2.16. След изтичане на срока по точка 2.14. писмените работи не се съхраняват.

3. За придобиване на трета професионално-квалификационна степен (III ПКС):

3.1. Директорът на ДКПРПС назначава със заповед комисии (постоянни или временни) за присъждане на трета професионално-квалификационна степен.

3.2. Комисиите по т. 3.1. проверяват дали кандидатът и завършената от него специализация отговарят на изискванията на чл. 20 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

3.3. В случай, че завършената от кандидата специализация отговаря на изискванията на чл. 20 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, комисията взима решение за присъждане на трета професионално-квалификационна степен на кандидата.

4. За придобиване на втора професионално-квалификационна степен ( II ПКС):

4.1. Кандидатите, чрез писмената разработка, следва да проявят своите умения да прилагат в професионалната си дейност диагностични процедури с оглед взимането на оптимални педагогически решения.

4.2. Кандидатите представят писмена разработка с минимален обем от 30 стандартни машинописни страници и следната примерна структура:

·       мотивация за избора на темата;

·       цел и задачи на диагностицирането;

·       предмет и обект на диагностициране;

·       критерии и показатели за оценка на диагностицираното явление;

·       основен диагностичен метод: целенасоченост, инструментариум, начин на оценяване;

·       допълнителни диагностични методи (ако са необходими);

·       описание на диагностичната процедура;

·       представяне на резултатите: статистическа обработка на количествени резултати;

·       анализ и интерпретация на резултатите;

·       обобщения и изводи; и

·       списък на използваната литература.

4.3. Кандидатите, които ръководят детски и ученически състави за изпълнителска дейност, могат да представят разработка в следния вариант:

·       писмено описание на процедура за диагностика на определени умения или способности, необходими за осъществяване на дадена изпълнителска дейност;

·       видеокасета със заснета демонстрация на описаната процедура, провеждана от кандидата.

4.4. Кандидат за втора професионално-квалификационна степен не се допуска до защита, когато:

·       писмената разработка не представя приложена диагностична процедура;

·       комисията е установила, че текстът на писмената разработка вече е използван за придобиване на

·       образователно-квалификационна или професионално-квалификационна степен; и/или комисията е констатирала плагиатство.

За това решение комисията уведомява писмено кандидата, а в последните два случая - и неговия работодател.

4.5. Преди защитата писмената разработка се рецензира от един рецензент, като рецензирането се възлага от председателя на съответната комисия за присъждане на втора професионално-квалификационна степен.

4.6. Кандидатът има право да се запознае с рецензията преди защитата на писмената си разработка пред изпитната комисия.

4.7. Защита на писмената разработка се провежда и при отрицателна рецензия.

4.8. Защитата на писмената разработка преминава при следния ред:

4.8.1. При защитата на писмената си разработка кандидатът прави кратко експозе пред изпитната комисия, в което представя в обобщен вид приложената от него диагностична процедура и основните резултати от нея.

4.8.2. След прочитане на рецензията, членовете на комисията поставят въпроси по отделни аспекти на писмената разработка.

4.8.3. Кандидатът прави защитно изложение.

4.8.4. Комисията оценява разработката и защитата на кандидата и оформя обща оценка с точност до 0.50, като за успешно защитил се счита кандидатът, който е получил оценка най-малко „Много добър“ 4.50.

4.9. Решението на комисията е окончателен и не подлежи на преразглеждане.

5. За първа професионално-квалификационна степен (I ПКС):

5.1. Кандидатите следва да изявят уменията си за творческо интерпретиране на професионални проблеми и за иновационно мислене.

5.2. Кандидатите представят писмена разработка с минимален обем от 60 стандартни машинописни страници по тема с изследователски и иновационен характер и следната примерна структура:

теоретична постановка по темата;

·       конкретизиране на целта и задачите на изследването, хипотеза;

·       определяне на предмета и обекта на изследването;

·       критерии за оценка на изследваните явления;

·       описание на методиката на изследването;

·       описание на експеримента по етапи (ако е проведен такъв);

·       систематизиране и обработка на емпиричните данни;

·       анализ на получените резултати от гледна точка на концептуалната теоретична част и хипотезата;

·       обобщения и изводи;

·       библиографска справка по темата.

5.3. Кандидатът представя и най-малко 2 свои публикации във връзка с темата или съдържанието на писмената разработка.

5.4. Кандидатите, които ръководят детски и ученически състави за художествено-изпълнителска дейност, могат да представят разработка в следния вариант:

·       писмено описание на системата на работа с участниците в състава;

·       видеокасета със запис на изпълнение на ръководения от кандидата състав, който да показва достатъчно ясно неговите постижения.

5.5. Писмената разработка, публикациите и другите материали по точки 5.2., 5.3. и 5.5. се рецензират независимо от двама рецензенти, определени от председателя на съответната изпитна комисия.

5.6. Единият от рецензентите задължително трябва да притежава академично звание или научна степен.

5.7. В рецензиите се отбелязват оригиналните и приносни моменти в писмената разработка и публикациите.

5.8. Кандидатът има право да се запознае с рецензиите преди защитата на писмената си разработка пред изпитната комисия.

5.9. Кандидатът не се допуска до защита, когато:

5.9.1. не са представени необходимите публикации или представените публикации не са свързани с темата на разработката;

5.9.2. двете рецензии са отрицателни;

5.9.3. комисията е установила, че текстът на писмената разработка вече е използван за придобиване на образователно-квалификационна, научна или професионално-квалификационна степен;

5.9.4. Комисията е констатирала плагиатство.

5.10. За решението по т.5.9, комисията уведомява писмено кандидата, а в последните два случая (т.5.9.3 и 5.9.4) и неговия работодател.

5.11. Защитата на писмената разработка преминава в следния ред:

5.11.1. При защитата на писмената си разработка кандидатът прави кратко експозе пред изпитната комисия, в което представя в обобщен вид същността на педагогическото изследване и резултатите от него.

5.11.2. След прочитане на рецензиите, членовете на комисията поставят въпроси по отделни аспекти на писмената разработка.

5.11.3. Кандидатът прави защитно изложение.

5.12. Кандидатите по т. 5.4. и т. 5.10. могат да кандидатстват отново на следваща сесия.

5.13. Писмената разработка и защитата на кандидата се оценяват от комисията с консенсус и решение „защитил“ или „незащитил“.

5.14. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

6. За резултатите от изпитите и защитите на писмените разработки се попълват протоколи, които се подписват от всички членове на конкретните изпитни комисии.

7. Протоколите по т. 6, писмените разработки и другите материали се събират от председателя на комисията и се предават за съхранение в ДКПРПС, след приключване на изпита или защитата.

8. Протоколите от изпитите се съхраняват в стая 112 на ДКПРПС, заедно с документите на всеки кандидат. Към тях се прилагат и рецензиите на писмените разработки.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

1. Въз основа на протоколите от изпитните сесии, Директорът на ДКПРПС издава заповед с имената на получилите съответната професионално-квалификационна степен.

2. Заповедта се издава до две седмици след приключване на сесията.

3. Копие от заповедта се изпраща в Министерството на образованието и науката.

4. Свидетелствата за придобиване на съответната професионално-квалификационна степен се издават с датата на заповедта на директора по т. 1.

5. При получаване на свидетелството кандидатът заплаща неговата стойност.

6. При загубване или унищожаване на свидетелството за професионално-квалификационна степен, дубликат се издава само от Департамента, който е издал оригинала.

7. За издаване на дубликат на свидетелство за професионално-квалификационна степен, лицето подава следните документи:

7.1. Молба до Директора на ДКПРПС (по образец);

7.2. Квитанция за публикувано съобщение в централен ежедневник, което обявява за невалиден изгубения документ;

7.3. Квитанция за платена такса за издаване на дубликат на съответния документ.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОТНЕМАНЕ НА ПРИСЪДЕНА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА

СТЕПЕН ОТ ДКПРПС

1. Професионално-квалификационна степен може да бъде отнета от ДКПРПС в следните случаи:

1.1. при лишаване по съдебен ред от правото да се упражнява учителската професия по силата на влязла в сила присъда;

1.2. при представяне на разработки и публикации, за които се доказва плагиатство или подправени резултати;

1.3. при отнемане на научната степен, когато тя е основание за придобиване на първа професионално-квалификационна степен;

1.4. при представяне на документи с невярно съдържание при кандидатстването.

2. Решение за отнемане на професионално-квалификационна степен се взема въз основа на заключение на експертна комисия, назначена за всеки конкретен случай от Директора на ДКПРПС.

3. За решението по т. 2, ДКПРПС писмено уведомява настоящият работодател или орган по назначаването.