Квалификационни курсове

Курсове с присъждане на квалификационни кредити

Модул 1. Дидактика и теория на възпитанието

Модул 2. Образователен мениджмънт

Модул 3. Педагогическа психология

Модул 4. Социално възпитание

Раздел 1: Класният ръководител компетентности, портфолио, консултиране и работа с проблемни ученици

Раздел 2: Педагогически измерения на взаимодействието училище семейство, възпитателен потенциал, успешно партньорство, виктимология

Раздел 3: Диагностика на проблеми, интерактивни модели за работа, методи за корекция и превенция, здравословен начин на живот

Раздел 4: Комуникация и агресия, превенция и контрол, социална компетентност

Модул 5. Специална педагогика

Модул 6. Методика на обучението в детската градина и началното училище

Модул 7. Български език и литература. Методика на обучението

Модул 8. Чужд език и литература. Методика на обучението

Модул 9. Математика. Методика на обучението

Модул 10. Природни науки. Методика на обучението

Модул 11. Философия, история, гражданско образование. Методика на обучението

Модул 12. Спорт и методика на физическото възпитание

Модул 13. Изкуство