Професионално-педагогическа квалификация (ПКС)

Документи и срокове за кандидатстване

 

V, ІV, ІІ и І ПКС

Кандидатите подават документи в срок от 1 юни до 31 юли (включително) на адрес:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ No 1

бл. 1, етаж. 1, стая 112

Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

ІІІ ПКС

Кандидатите за ІІІ ПКС могат да подават документи след успешното завършване на професионално-педагогическа специализацията през цялата календарна година.

Необходими документи за придобиване на ПКС

1. Заявление по образец.

2. Декларация за липса на незаличени дисциплинарни наказания.

3. Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие).

4. Диплома за образователна и научна степен „доктор“ или диплома за научна степен „доктор на науките“ (оригинал и копие).

5. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител“ (оригинал и копие) с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист.

6. Свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за трета професионално-квалификационна степен (оригинал и копие).

7. Документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити (оригинал и копие).

8. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (оригинал и копие) освен в случаите за кандидатстване за пета професионално- квалификационна степен.

9. Препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ необходимия стаж.

10. Писмена разработка в два екземпляра, придружена с Декларация за втора и първа професионално-квалификационна степен (I и II ПКС). Най-малко две публикации, за първа професионално-квалификационна степен (ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

11. Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен при следните условия:

  • ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие;
  • притежават образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“ по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

12. Кандидатите за придобиване на V ПКС без явяване на изпит представят оригинали и копия на грамоти и други документи, удостоверяващи награди на техни ученици за изяви на национално и международно равнище, на които Министерството на образованието и науката е организатор или съорганизатор, както и за конкурси за изпълнители, организирани от Министерство на културата.

Пета професионално-квалификационна степен (V ПКС) без полагане на изпит могат да придобият:

  • учители по специализирана спортна подготовка в спортните училища, като представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално- квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания.
  • учители-наставници, които организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен. В този случай те представят служебна бележка подписана от директора на образователната институция.

13. Една снимка паспортен формат (За ІІІ ПКС – 2 бр. снимки)

14. Документ за платена такса. (вж. Такси и цени …)

Сесия за придобиване на ПКС: 15 септември – 15 ноември 2022 г.

Подаване на документи: 01 юни – 31 юли 2022 г.

Документи и срокове

ПКС Подаване на документи Сесия
V, IV, II, I 01 юни – 31 юли 2022 г. 15 септември – 15 ноември 2022 г.
III по график по график

Важно! Документите за придобиване на ПКС се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице

Правила за придобиване на ПКС

 Подготвителни и консултативни курсове за придобиване на V, IV, II и ПКС 

График на сесиите за придобиване на V, IV, II и ПКС – ТУК …Предстои