Такси и цени

ТАКСИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

(таксите са определени с Решение на АС № 45/23.05.2018 г.)

Раздел I. За обучение в образователно-квалификационни програми за учители и педагогически специалисти с присъждане на квалификационни кредити:  

·       16 академични часа (1 квалификационен кредит), с включено издаване на удостоверение: 60 лева

·       32 академични часа (2 квалификационни кредита), с включено издаване на удостоверение: 120 лева

·       48 академични часа (3 квалификационни кредита), с включено издаване на удостоверение: 180 лева

Цената е за един педагогически специалист и е валидна за група от най-малко 12 обучаеми.

Цена за група от една педагогическа институция за над 20 обучаеми - цена за група.

 

Раздел II. За обучение на учители и педагогически специалисти по програми за допълнителна квалификация, професионално-педагогически специализации, педагогическа правоспособност:

 

1. За обучение в програми за допълнителна квалификация (в рамките на една година) – 2 (две) такси по 450 лв. за един участник.

 2. За обучение по програми за професионално-педагогически специализации на педагогически специалисти, съгласно Наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. (в рамките на една година) – 2 (две) такси по 450 лв. за един участник.

 3. За обучение по програми за едногодишни специализации – 2 (две) такси по 450 лв. за един участник.

 4. Допълнителни квалификации и специализации се организират в зависимост от броя и предпочитанията на кандидатите, в зависимост от нормативната уредба. Цената се определя от текущата план-сметка.

 Раздел III. Образователни услуги, свързани с придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС), съгласно Наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Във връзка с възможността за участие на педагогическите специалисти в Дейност 2 "Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен" по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", Финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

са приети следните цени и такси (таксите са определени с Решение на АС № 54/27.02.2019 г.): 

След успешна защита на ПКС, педагогическите специалисти могат да възстановят таксите за подготвителните курсове за пета и четвърта ПКС, както и таксата за процедурата за всяка ПКС, при спазване на изискванията по Дейност 2. 

 

 

Професионално–квалификационна степен

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА

ТАКСА

ПЕТА ПКС

Устен изпит

73.00 лв.

ЧЕТВЪРТА ПКС

Писмен изпит

96.00 лв.

ТЕРТА ПКС

По документи

50.00 лв.

ВТОРА ПКС

Писмена разработка – диагностична процедура

91.00 лв.

ПЪРВА ПКС

Писмена разработка с иновационен характер

102.00 лв.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ...

Дейност

ПЕТА ПКС

Подготвителен курс

(32 академични часа)

 

70 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

Процедура по придобиване на ПКС

73 лв.

Изпитна процедура – Устен изпит

 

Издаване на Свидетелство за присъдена ПЕТА ПКС

обща сума

143 лв.

 

Дейност

ЧЕТВЪРТА ПКС

Подготвителен курс

(32 академични часа)

 

70 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

Процедура по придобиване на ПКС

96 лв.

Изпитна процедура – писмен изпит

 

Издаване на Свидетелство за присъдена ЧЕТВЪРТА ПКС

обща сума

166 лв.

 

Дейност

ТРЕТА ПКС

Професионално-педагогическа специализация

985 лв.

Изпитни процедури (дипломна работа, рецензия и защита пред комисия)

Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Процедура по придобиване на ПКС

50 лв.

Подаване и обработка на документи за III ПКС (изискуеми по Наредба № 12 на МОН)

Издаване на Свидетелство за присъдена ТРЕТА ПКС

обща сума

1035 лв.

 

Дейност

ВТОРА ПКС

Подготвителен курс

(32 академични часа)

 

334 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 2 квалификационни кредита

Научно ръководство за разработване на писмена разработка с диагностична процедура

Рецензиране на писмената разработка

Защита на писмена разработка пред комисия

Процедура по придобиване на ПКС

91 лв.

Подаване и обработка на документи за II ПКС (изискуеми по Наредба № 12 на МОН)

Издаване на Свидетелство за присъдена ВТОРА ПКС

обща сума

425 лв.

 

Дейност

ПЪРВА ПКС

Подготвителен курс или Майсторски клас

(48 академични часа)

 

603 лв.

Удостоверение за завършен подготвителен курс с присъдени 3 квалификационни кредита

Научно ръководство за разработване на писмена разработка с иновационен характер

Рецензиране на писмената разработка

Защита на писмена разработка пред комисия

Процедура по придобиване на ПКС

102 лв.

Подаване и обработка на документи за I ПКС (изискуеми по Наредба № 12 на МОН)

Издаване на Свидетелство за присъдена ПЪРВА ПКС

обща сума

705 лв.