Обучение и дейности

ДКПРПС реализира обучения и дейности, с които предоставя възможност за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Качеството на образователните услуги, които предоставя ДКПРПС при Университет  „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, се гарантира от екип от висококвалифицирани преподаватели в различни научни области и направления (педагогика, психология, методика на преподаване на дисциплините: история, философия, химия, български език, чужди езици, изкуства, спорт и др.).

За обезпечаване на професионалното развитие на педагогическите специалисти и повишаване на тяхната квалификация, се създават условия за използване на съвременни методи и технологии на преподаване, практическо формиране на необходимите умения. Предоставя се възможност на обучаемите да имат достъп до материали за обучение, среда  и връзка с преподавателите, като се използват разнообразни средства за информация и комуникация.

Въвеждаща и продължаваща квалификация (курсове за присъждане на квалификационни кредити)

Следдипломна и допълнителна професионална квалификация (СДК)

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (ПКС)