Следдипломна квалификация (СДК)

Работна група за следдипломна и допълнителна професионална квалификация провежда дългосрочни квалификационни форми за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация, професионална квалификация „учител“, професионално-педагогически специализации.

Обучението включва теоретична и практическа подготовка с продължителност според спецификата на курса. Целта е придобиване на компетентности, които осигуряват съответствие с професионалния профил на учителска длъжност или удовлетворяват професионалните интереси на педагогическите специалисти.

Организират се курсове за придобиване на нова или допълнителна квалификация:

СДК Предучилищна педагогика

СДК Начална училищна педагогика

СДК Информационни технологии в началното училище

СДК Детски учител, начален учител, учител (V-VII клас) по английски език

СДК Учител

СДК Учител по …