Следдипломна квалификация (СДК)

Работна група за следдипломна и допълнителна професионална квалификация провежда дългосрочни квалификационни форми за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация, професионална квалификация „учител“, професионално-педагогически специализации.

Обучението включва теоретична и практическа подготовка с продължителност според спецификата на курса. Целта е придобиване на компетентности, които осигуряват съответствие с професионалния профил на учителска длъжност или удовлетворяват професионалните интереси на педагогическите специалисти.

Организират се курсове за придобиване на нова или допълнителна квалификация:

СДК "Детски учител" - График за първи семестър 2019/2020 г. - ТУК

СДК "Начална училищна педагогика" - График за първи семестър 2019/2020 г. - ТУК

СДК "Информационни технологии в началното училище"

СДК "Детски учител, начален учител по английски език"

СДК "Учител" - График за първи семестър 2019/2020 г. - ТУК

СДК "Учител по …"